Waterproject in het Noordal van start

Gepubliceerd op 4 september 2023

Op maandag 4 september ondertekenen diverse partijen een intentieovereenkomst 'Liquid Common Noordal' na een grondige voorbereiding een concrete start krijgt. Natuurmonumenten, Rademacher/DeVries, LLTB, Waterschap Limburg, de gemeente Eijsden-Margraten en de Provincie Limburg slaan hiermee de handen ineen om het watersysteem in dit Natura2000-gebied toekomstbestendiger te maken. Die samenwerking ('Commons') wordt gezien als de crux van dit project.

Noordal

Het project 'Liquid Commons Noordal’ draagt bij aan de doelen van het Limburgs Programma Landelijk Gebied. Het projectdoel is het gezamenlijk werken aan het onderzoeken, beoordelen, financieren en uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het vasthouden van water en verminderen van de wateroverlast in de toekomst. Het 2-jarige project beoogt de waterveiligheid van het Noordal en Noorbeek te verbeteren in een duurzaam landgebruik. Dat kan leiden tot diverse herinrichtingen in diverse terreinen buiten en binnen de bebouwde kom.

Samenwerking als succesfactor

De betrokken partijen in het gebied hebben allemaal een opgave om dit gebied toekomstbestendiger te maken. Elke partij zal zijn eigen bijdrage leveren aan een klimaatrobuust Noordal. Natuurmonumenten staat aan de lat om samen met de gemeente en het Waterschap de kwaliteit van het Natura2000 gebied te waarborgen. De agrariërs kunnen de bedrijfsvoering en inrichting van hun percelen dusdanig aanpassen dat water langer in de percelen wordt vastgehouden.

Het Waterschap zal de buffer aan de Sint Maartensweg uitbreiden om Noorbeek te beschermen. De gemeente is op haar beurt verantwoordelijk voor de kwaliteit van het stedelijk water, waarbij de vuilwatervoorziening maar ook de hemelwatervoorziening moet voldoen aan de Europese eisen. De Provincie heeft als verantwoordelijke voor het Natura2000-gebied Hoogbos-Noorbeemden de natuurwaarden te waarborgen en te verbeteren. Bewoners kunnen hemelwater afkoppelen en de verharding van hun directe woonomgeving waar mogelijk om zetten in groen.

Intentieovereenkomst Noordal 2

'Liquid Commons Noordal'

Het plan voor het Noordal (naam: 'Liquid Commons Noordal') werd bedacht en geïnitieerd door Rademacher de Vries Architecten en Natuurmonumenten, in samenwerking met Waterschap Limburg, gemeente Eijsden-Margraten, Provincie Limburg en LLTB. In 2020 won het plan de Limburgse editie van de EO Wijersprijs. De kern van het plan is het op orde krijgen van het watersysteem, het daarmee treffen van maatregelen tegen wateroverlast, om zodoende de transitie te kunnen maken naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg is blij met de ondertekening: “Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst zetten we een stap in de goede richting, om samen met de betrokken organisaties aan de slag te gaan. We slaan de handen ineen om wateroverlast in het gebied effectief te kunnen beperken. Daarvoor hebben we als Waterschap ook de omgeving nodig. De betrokkenheid van alle partijen, samen met de waardevolle inbreng van de inwoners van Noorbeek, is van onschatbare waarde voor het succes van dit project.”

Ook Cindy Burger, gebiedsmanager Natuurmonumenten Zuid Limburg ziet dit als weer een stap voorwaarts: “Om de biodiversiteit en de waterkwaliteit van het Noordal te behouden en verbeteren is samenwerking nodig over eigendomsgrenzen heen’.

Meer informatie

Op de samenwerkingswebsite Met elkaar via https://waterschaplimburg.nl/noorbeek kunt u meer informatie vinden over het project en eventuele contactpersonen van de organisaties.