Resultaat verkenning nieuwe bestuurlijke coalitie


Begin april heeft de fractie Waterbelang, op verzoek van een meerderheid van het Algemeen Bestuur, aan de heer Pieter Meekels de opdracht gegeven een verkenning te doen naar het vormen van een nieuwe coalitie voor het waterschap. Deze verkenning is nu afgerond. Pieter Meekels maakte op woensdag 19 april zijn resultaten bekend.

Advies van de verkenner

Pieter Meekels adviseert het Algemeen Bestuur om de grootste fractie, namelijk Waterbelang, de opdracht te verstrekken om voor het vervolg een proces-voorstel op te stellen en hierbij de bevindingen van de verkenner te betrekken. De overige fracties zullen de gelegenheid moeten krijgen om op dat proces-voorstel te reageren, zodat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd.

Er zijn inmiddels vier fracties met in totaal 27 zetels. Deze partijen moeten de gelegenheid krijgen om verder te praten over de inhoud en te komen tot het een stabiel Dagelijks Bestuur. Het gaat om:

 • Waterbelang (10 zetels)
 • Water Natuurlijk en Vereniging Bos- en natuureigenaren (5 zetels)
 • Lokaal Limburg/VVD/50PLUS (6 zetels)
 • BBB en Limburgse Land- en Tuinbouwbond (6 zetels)

De Partij voor de Dieren (2 zetels) heeft aangegeven te willen samenwerken met Water Natuurlijk, omdat zij programmatisch dicht bij hen staan.

In algemene zin is er geen sprake van breekpunten bij de diverse fracties. Meer in het bijzonder zetten partijen accenten op hun speerpunten, die dan in het verdere proces een plaats moeten krijgen. Extra aandacht is nodig voor de inhoudelijke verschillen tussen enerzijds Water Natuurlijk en BBB/ongebouwd anderzijds.

Opdracht aan de verkenner

Vanuit alle partijen in het AB kreeg de heer Meekels de volgende opdracht mee:

 1. Verken de mogelijkheden om te komen tot een stabiel en deskundig bestuur.
 2. Inventariseer bij elke partij wat de 3-5 belangrijkste punten zijn voor de komende bestuursperiode.
 3. Inventariseer welke breekpunten verdere samenwerking tussen partijen in de weg kunnen staan.

Opgaves

Waterschap Limburg staat voor grote opgaves die vragen om een stabiel bestuur. Deze opgaves zijn benoemd als:

 • Voldoende financiële middelen voor de kapitaalintensieve assets die toe zijn aan vervanging dan wel onderhoud.
 • Programma Water in Balans dat zich richt op 220 knelpunten van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied.
 • Programma Waterveiligheid en Ruimte dat ervoor moet zorgen dat bij de plannen rondom ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met de waterhuishouding.
 • Hoog Water Beschermingsprogramma waar 54 km aan dijken op orde moet worden gebracht.
 • Maas 2050 waar voor 2050 121 km aan dijk voor de Maas versterkt moet worden.
 • Verbeteren van crisismanagement.
 • Voldoen aan de norm voor waterkwaliteit voor oppervlaktewater in 2027.
 • Vernieuwingsslag voor de nota Duurzaam Samen.
 • Krachten bundelen door samengaan van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg.

Alle partijen hebben een grote bereidheid getoond om samen te werken en willen graag de schouders onder de vele uitdagingen van het waterschap zetten.