Overheden zetten sein op groen voor verder uitwerken project Baarlo – Hout-Blerick

Gepubliceerd op 14 juni 2023

Minister Harbers ondertekent de bestuursovereenkomst van het project Baarlo - Hout-Blerick

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Programma Baarlo – Hout-Blerick met het daarin opgenomen voorkeursalternatief vastgesteld. Met dit besluit en de ondertekening van de bestuursovereenkomst komt het project in de planuitwerkingsfase waarin de maatregelen verder worden uitgewerkt.

Het vaststellen van het Programma is een belangrijke stap in het verder beschermen van de inwoners van Baarlo en Hout-Blerick, het verbeteren van ecologische kwaliteiten, faciliteren van gebiedsontwikkelingen en verbeteren van evacuatieroutes.

Minister Harbers: “Extreem weer komt steeds vaker voor, de hevige buien van 2021 in Limburg staan ons nog helder voor de geest. Ik vind dat we ons best moeten doen om het land zo goed mogelijk te beschermen tegen het water. In dit geval nemen we meerdere maatregelen in één keer. Dijken worden versterkt, bijgebouwd en verplaatst. Daarbij geven we de rivier meer ruimte, wat naast waterveiligheid positieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en natuur. Zo wordt het gebied bij Baarlo en Hout-Blerick veiliger, terwijl we andere kansen ook benutten.”

Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg: “Ik ben blij dat we nu kunnen doorpakken om de dijken voor de huidige en toekomstige generaties in één keer op de goede plek aan te leggen. Met de integrale benadering werken we samen aan meerdere doelen waaronder natuur, denk aan de monding van de Kwistbeek en aan gebiedsontwikkelingen. We zetten ons in voor een hoogwaterveilig en aantrekkelijk Maaslandschap in Baarlo en Hout-Blerick”.

Wat gaat er gebeuren

In het project Baarlo – Hout-Blerick bouwen we veilige dijken op een toekomstbestendige plek. We versterken de huidige dijk in Baarlo midden, leggen een nieuwe dijk aan in Baarlo zuid en verleggen de dijk landinwaarts bij Laerbroeck (Hout – Blerick) om voldoende ruimte te bieden aan de Maas.
Dit heeft impact op de mensen en het gebied. Als het gebied toch op de schop gaat pakken we in één keer meerdere opgaven aan.

De monding van de Kwistbeek wordt heringericht en er worden kwelgeulen aangelegd om betere omstandigheden te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de beek en de rivier thuishoren.

In Laerbroeck onderzoeken we met de bewoners, ondernemers en natuurinstanties de veilige en toekomstbestendige inrichting van het gebied. Bij de Hummerenweg onderzoeken we samen met de ondernemers en bewoners een transitie van het laagterras waarbij de sloop van kassen en herinrichting van het gebied centraal staan. Voor het buitendijksgebied worden evacuatieroutes aangepast om bij hoogwater tijdig en veilig te kunnen evacueren.

Lia Roefs, gedeputeerde Wonen, Water, Ruimte en Landbouw: “Het is mooi dat we als overheden nu ook voor Baarlo - Hout-Blerick deze stap hebben kunnen zetten. We bereiken op deze manier niet alleen een waterveilig gebied, maar zoeken ook naar mogelijkheden om aanvullende wensen van bewoners te realiseren, bijvoorbeeld herbouwlocaties. En dat is belangrijk”.

Wethouder Marij Pollux gemeente Venlo (Natuur, Groen & Water): “We zijn blij dat het voorkeursalternatief is vastgesteld. Daarmee komt er gelukkig meer duidelijkheid voor de bewoners van het gebied. De maatregelen kunnen nu worden uitgewerkt. Maatregelen die niet alleen zorgen voor betere bescherming, maar ook voor een kwaliteitsimpuls in het projectgebied. Dubbel goed nieuws dus.”

“Prioriteit nummer één is vaart maken, zodat inwoners beschermd worden”, zegt wethouder Rob Wanten gemeente Peel en Maas (Ruimte, Wonen en Economie). “Daarnaast biedt het versterken van de dijk kansen om het gebied te transformeren. Samen met inwoners bouwen we aan een nieuwe toekomst voor het gebied”.

Vervolg

Nu het programma is vastgesteld kunnen we de plannen verder uitwerken. Hierbij betrekken we de omgeving en kunnen we meer en meer duidelijkheid bieden waar de mensen in het gebied op wachten.

Na de zomer worden informatiebijeenkomsten in het gebied georganiseerd over de werkwijze, planning en de participatiemogelijkheden in de planuitwerkingsfase.

Bij het onderzoek naar potentiële herbouwlocaties vanwege de dijkverlegging in Laerbroeck hebben we te maken met de beleidslijn Water en Bodem sturend. Deze is ook leidend voor de vraag of er nieuwbouw op het wooneiland mogelijk is. Op korte termijn wordt hier als eerste stap in de planuitwerkingsfase zorgvuldig naar gekeken en duidelijkheid over gegeven.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, de gemeenten Peel en Maas en Venlo en Waterschap Limburg werken samen aan het project Baarlo – Hout-Blerick.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Het project Baarlo – Hout-Blerick  is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.