Omgevingsideeën toegepast in herstelplan Natte Natuurparel Waterbloem en gebied wateraanvoer Neer


waterbloema

Kom naar de inloopavond van 26 januari a.s. en krijg uitleg over het projectplan

Rondom Heibloem en Neer liggen een aantal watergangen. Deze watergangen hebben regelmatig last van de veranderingen door het klimaat. Er zijn vaker piekbuien, waardoor er snel wateroverlast kan ontstaan. Ook langdurige droge periodes vragen in deze gebieden om extra aandacht. De gebieden drogen namelijk uit, wat slecht is voor de landbouw, de natuur én beheer en onderhoud. Met het herstelplan van de Natte Natuurparel Waterbloem en de wateraanvoer in Neer maken we het watersysteem klaar voor de toekomst. Het ontwerpprojectplan is ontwikkeld in samenwerking met belanghebbenden in de omgeving en wordt tijdens de inloopavond op 26 januari a.s. toegelicht.

Verbeteringen waterhuishouding en leefomgeving

Om te zorgen voor een bestendig watersysteem dat is opgewassen tegen klimaatveranderingen, wil Waterschap Limburg een aantal doelen behalen.

Bij de Natte Natuurparel Waterbloem wil het waterschap de hoofdstructuur van de waterhuishouding rondom het gebied Waterbloem-Weijenhout verbeteren. Dit betekent dat er minder gebiedsvreemd water in het gebied terecht moet komen. Gebiedsvreemd water is water wat oorspronkelijk gezien niet voorkomt in het gebied. Door dit water om te leiden behouden we de kwaliteit van het gebiedseigen water.

Voor de wateraanvoer in Neer is het belangrijk dat er in droge tijden langer en meer water beschikbaar is in de watergangen. Dit is goed voor zowel de landbouwpercelen als de bloemen, planten en dieren in het gebied. Ook moet overtollig water bij hevige buien afgevoerd kunnen worden, zonder dat dit leidt tot overlast. Dit willen we realiseren met een water aanvoer- en afvoervoorziening vanuit het afwateringskanaal, gecombineerd met een geautomatiseerd stuwensysteem. Hiermee kunnen we het hele jaar een gunstigere waterstand in de beken verkrijgen. Voor de landbouw betekent dit minder verdrogingsschade bij langdurige droogte en minder natschade bij hevige neerslag. Bloemen, planten en dieren krijgen zo een betere leefomgeving.

In beide gebieden optimaliseert het waterschap het beheer en onderhoud dat nodig is.

Geplande werkzaamheden

Het verbeteren van beide gebieden vraagt om tal van werkzaamheden. We gaan hiervoor als volgt te werk:

  • We leggen nieuwe watergangen aan;
  • We leggen watergangen om;
  • We leggen wateraanvoer- en afvoervoorzieningen aan vanuit het afwateringskanaal;
  • We leggen stuwen en stuwpeilen aan en vernieuwen deze;
  • We vernieuwen de bodemvallen;
  • We hogen lage gedeeltes van percelen op;
  • We leggen onderhoudsstroken aan en/of optimaliseren deze stroken.

26 Januari 2023

Op donderdag 26 januari van 17.00 - 20.00 organiseert Waterschap Limburg samen met adviesbureau Geonius een inloopavond aan Boerderijweg 10 in Heibloem. Tijdens deze avond leggen we de aanpassingen uit het ontwerp Projectplan Waterwet ‘Herstel Natte Natuurparel waterbloem en gebied wateraanvoer Neer’ uit.

Benieuwd naar de plannen? Meld u dan aan voor de inloopavond door een e-mail te sturen met daarin uw naam en ‘Projectplan Waterbloem’ naar Jacques Timmermans: j.j.timmermans@waterschaplimburg.nl.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het ontstaan van het project? Kijk dan op de projectpagina.