Marhetak-project afgerond: verbeterde euregionale samenwerking bij overstromingen


Na de overstromingen in de zomer van 2021 bleek dat er een betere transnationale samenwerking noodzakelijk was. Daarop is binnen de Euregio Maas-Rijn het Marhetak-project gelanceerd, met als centraal doel het versterken van de samenwerking tussen de euregionale diensten die verantwoordelijk zijn voor crisismanagement en de weer-, water- en bodemdiensten bij een overstromingscrisis.

De uitvoering lag in handen van EMRIC, aangevuld met de Overheidsdienst Wallonië (SPF), de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BiZa) en het Waterschap Limburg. In EMRIC werken álle diensten samen die binnen de Euregio Maas-Rijn verantwoordelijk zijn voor onder andere crisisbeheersing en rampenbestrijding (emric.info).

Deze week werd het project plechtig afgesloten met een eindsymposium in het provinciehuis in Hasselt, waarbij de resultaten werden voorgesteld aan de verschillende partners en stakeholders uit de Euregio en ver daarbuiten.

Hierbij was er aandacht voor het op elkaar afstemmen van voorspellingsbeelden, een meer uniforme informatievoorziening, de koppeling van gegevensbronnen, de harmonisatie van risicobeoordelingen en crisiscommunicatie. Daarnaast werd er binnen het project ook overgegaan tot de aankoop van nooduitrusting voor overstromingen die over de grenzen heen kan worden ingezet. Concreet gaat het over verplaatsbare waterkeringsmuren, die ook ter plaatse gedemonstreerd werden.

Bijzondere aandacht ging uit naar Paragon, het nieuwe crisismanagementsysteem dat wordt ontwikkeld door het Nationaal Crisiscentrum in België. Dit systeem combineert allerlei kaartlagen en communicatiekanalen met elkaar en kan mogelijk gebruikt worden om informatie-uitwisseling en crisisbeheersing over de grenzen heen te versterken. Op die manier kan elke dienst die betrokken is bij het transnationale crisisbeheer op elk moment een totaalbeeld krijgen van de situatie. Om de werking van dit systeem tastbaar te maken, vond er een uitgebreide oefening plaats waarbij de verschillende mogelijkheden van deze tool werden verkend en aan het publiek getoond.

Het eindsymposium markeert niet alleen het slot van een intensieve samenwerkingsperiode, maar ook het begin van een meer veerkrachtige toekomst voor de Euregio Maas-Rijn op vlak van overstromingen. Iedereen die betrokken was bij Marhetak heeft gestreefd naar het versterken van de samenwerking tussen euregionale diensten. Niet alleen als een technisch project, maar vanuit een gedeelde visie op de veiligheid en het welzijn van de 3,9 miljoen burgers die in de euregio wonen.