Hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkelingsplannen voor Thorn en Wessem


Op 16 februari jl. hebben Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Maasgouw en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst Thorn - Wessem. Hiermee hebben zij de ambitie vastgelegd om binnen het projectgebied Thorn - Wessem tot een gebiedsontwikkeling te komen waarin de verschillende hoogwaterbeschermingsopgaven zijn afgestemd.

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst zijn de afspraken voor de dijkversterking, het herstel van de Thornerbeek, de systeemmaatregel en de gebiedsontwikkeling definitief vastgelegd.

De volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject met het uiteindelijke ontwerp van de kering. Dit alles wordt uitgewerkt in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet (voorheen Ontwerp Projectplan Waterwet).

Tegelijkertijd werkt de gemeente Maasgouw het gebiedsplan verder uit en vindt hier afstemming over plaats. De planuitwerkingsfase is naar verwachting eind 2025 helemaal afgerond.

Provincie Limburg, gedeputeerde Lia Roefs: “Met deze belangrijke stap liggen de afspraken vast over de opgaven voor de hoogwaterveiligheid van de inwoners van Thorn en Wessem. Daarnaast zet de provincie zich in voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en natuur.”

Hoogwaterbeschermingsopgaven

De dijk Thorn - Wessem is niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Doordat de dijk versterkt gaat worden, is er onvoldoende ruimte voor de huidige smalle Thornerbeek. Daarom wordt deze beek verlegd. Hierbij is er de opgave deze in te richten als een natuurbeek om te voldoen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is er de opgave om de waterbergende functie (systeemmaatregel) bij extreem hoog water te behouden en verbeteren om te zorgen voor een waterstandsverlaging voor de Maas. Tegelijkertijd zijn er plannen voor de herinrichting van de nautische boulevard, de Maasboulevard en de ontwikkeling van het gebied tussen Thorn en Wessem bijvoorbeeld voor natuur en recreatie.

Bestuurder Waterschap Limburg, Jos Teeuwen: “We zijn vandaag weer een stap verder gekomen. De volgende stap is het verder in detail uitwerken van de ontwerpen. Er wordt als eerste gestart met een vroegtijdige marktbenadering om vervolgens met hun expertise en samen met de gemeente en omwonenden het goede ontwerp te maken.”

Wethouder gemeente Maasgouw, Sjors Blomen: “De dijkversterking is belangrijk voor ons, we willen weer veilig wonen, werken en recreëren in Thorn en Wessem. Samen met het beekherstel geeft het kansen om het gebied meteen goed aan te pakken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Dijkversterking Thorn - Wessem is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.