Groene overlaat wordt onderdeel van integrale studie


De inzet van de Groene overlaat bij hoogwater wordt meegenomen in een bredere integrale studie naar de werking van de Maas, Roer én Hambeek als integraal watersysteem. Een zogenaamde trajectaanpak. Hierdoor verandert de dijkversterkingsopgave in de Roerdelta. Het deel van de Groene overlaat dat in deze opgave zat, gaat over naar het integrale onderzoek. In de Roerdelta richten we ons nu alleen op de dijkversterking van het nieuw te ontwikkelen woongebied bij de jachthaven.

De Groene overlaat in Roermond - ook wel Groene Rivier genoemd - is een extra verbinding van de Roer naar de Maas. Onder normale omstandigheden staat die droog. Bij hoogwater op de Roer kan de Groene overlaat als noodvoorziening worden ingezet en extra water van de Roer afvoeren naar de Maas.

In samenhang

In de dijkversterkingsopgave Roerdelta was het oorspronkelijke plan om te onderzoeken hoe de noordelijke dijk langs de Groene overlaat versterkt kan worden. Dit is slechts een deel van de Groene overlaat. Om goed te kunnen bepalen hoe de gehele Groene overlaat bij hoogwater functioneert en of inzet effectief is, is versterking van een onderdeel niet voldoende. De Groene overlaat moet meer in samenhang onderzocht worden binnen de werking van het hele integrale watersysteem van Maas, Roer en Hambeek.

Trajectaanpak

Waterschap Limburg start met een trajectaanpak. Dit is een eerste stap om de samenhang in beeld te brengen. In de trajectaanpak wordt de volledige dijkversterkingsopgave in de regio Roermond beschouwd en in relatie gebracht met de ontwikkelingen in het gebied. Begin volgend jaar is duidelijk welke onderdelen van het watersysteem samengevoegd worden tot een project. Hiervoor start dan eerst een integrale verkenning.
Zo’n integrale verkenning, die verder gaat dan alleen dijkversterking, kost tijd. Die tijd past niet in de planning die het waterschap met de gemeente Roermond heeft afgesproken voor de gebiedsontwikkeling Roerdelta. Daarom wordt het onderzoek naar de Groene overlaat uit de dijkversterkingsopgave Roerdelta gehaald en onderdeel van de trajectaanpak waarin het integrale onderzoek naar het hele watersysteem wordt opgenomen. Dit onderzoek duurt naar verwachting twee á drie jaar en levert het benodigde inzicht op om de juiste keuzes te maken voor de overlaat.

Onderzoek Roer

De trajectaanpak wordt gecombineerd met de opgave van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL), een samenwerkingsverband van Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en het Rijk. WRL richt zich op het vergroten van de veiligheid van de beken en zijrivieren van de Maas voor de langere termijn. De Roer is een van stroomgebieden die met prioriteit door WRL wordt onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn door de gecombineerde aanpak ook tijdig beschikbaar voor de verkenning van de integrale trajectaanpak, zodat voor het totale watersysteem de juiste verbetermaatregelen kunnen worden bepaald.

Dijkversterking en woningbouw Roerdelta

Intussen gaat de dijkversterkingsopgave Roerdelta door. Op 10 oktober jl. heeft het dagelijkse bestuur van het Waterschap Limburg besloten om de subsidieaanvraag voor de verkenning voor Roerdelta fase 2 en 3 in te dienen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de voortgang van het project Roerdelta fase 2 en 3.

In de lopende verkenningsfase worden momenteel de meest kansrijke oplossingen onderzocht voor versterking van de dijk in het nieuw te ontwikkelen woongebied bij de jachthaven. De meest kansrijke oplossing wordt uitgewerkt in een Voorkeursalternatief. Het bestuur van het Waterschap stelt dit medio 2024 vast. Dit traject loopt samen met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor woningbouw, dijkpark en herontwikkeling van de haven waar de Roerdelta projectontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Roermond aan werken. De inzet van de drie partijen is dat er een plan komt waarin dijkversterking en woningbouw elkaar versterken. Zo ontstaat een nieuw hoogwaterveilig woongebied dat de stad Roermond en het water met elkaar verbindt.