Bestuursakkoord voor Waterschap Limburg: ‘balanceren met lef’

Gepubliceerd op 7 juni 2023

Op de foto de twee formateurs en fractievoorzitters.

‘Balanceren met lef: water is van ons allemaal, nu en in de toekomst’. Zo heet het Bestuursprogramma 2023-2027 waaronder vier fracties op woensdag 7 juni de handtekening hebben gezet. Dit komt neer op 27 van de 30 zetels in het Algemeen Bestuur. Ook de leden van het Dagelijks Bestuur zijn bekend inclusief de portefeuilles. In het DB zijn er twee nieuwkomers: Jeroen Achten en Marc Breugelmans. Josette Van Wersch, Chrit Wolfhagen en Arnold Jansen gaan door.

De twee formateurs Jos Teeuwen en Marc Breugelmans zijn blij dat er een akkoord is. Marc: “We staan als Waterschap Limburg voor enorme opgaves en keuzes de komende jaren. Daarom zijn een stabiel bestuur met een brede coalitie en een breed gedragen bestuursakkoord essentieel.” Jos voegt daaraan toe: “De onderhandelingen verliepen zeer voorspoedig en positief. Iedereen had hetzelfde doel voor ogen: zo snel mogelijk verder gaan met onze taken in het belang van alle Limburgers. Maar tegelijk kunnen we het niet alleen: we doen het samen met andere partijen en onze inwoners.”

Deelnemende fracties

Aan het nieuwe akkoord doen vier fracties mee: Waterbelang (tien zetels), BBB+ (zes zetels), LV50 (zes zetels) en WaterNATUURlijk (vijf zetels).

Basis op orde

Voor Waterschap Limburg is het belangrijk dat de basis op orde is. Dat is het fundament onder dit bestuursprogramma. Factoren die bijdragen aan een kwalitatief sterk én betrouwbaar waterschap zijn onder andere een solide assetmanagement, een functiegericht onderhoud en beheer van ons areaal, een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en stabiele bedrijfs- en bestuurscultuur.

wieber_DEF2

Waarom balanceren met lef?

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat de wijze waarop wij omgaan met water en onze waterhuishouding bepalend zijn voor een (water)veilige, gezonde en leefbare toekomst van iedereen. Mens en dier, natuur, agrariër en industrie voelen merkbaar de gevolgen van de klimaatverandering en de druk op de waterkwaliteit. Het waterschap zal meer dan ooit moeten gaan balanceren en keuzes maken. Tussen economie en ecologie en tussen veiligheid en leefbaarheid. Waarbij de nieuwe coalitie duidelijk is over het feit dat (water)veiligheid topprioriteit heeft.

Samen met de omgeving

De coalitie kiest in het handelen nadrukkelijk voor een goede verbinding met de omgeving, zodat opgaven – integraal en financieel – vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden opgepakt. 
De kennis wordt ingezet om de omgeving op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit verder te helpen, zodat iedereen vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage kan leveren aan de opgaven van morgen. Water en bodem zijn daarbij sturend.

Betaalbaar waterschap

Waterschap Limburg blijft een betaalbaar waterschap. Sterker nog: op dit moment horen we in Nederland tot de goedkopere waterschappen. Maar de financiën van Waterschap Limburg staan onder druk. Externe factoren, waaronder de toenemende inflatie, de stijgende cao-lonen en de energiekosten, maken dat we - alleen al in de uitvoering van onze kernopgaven en om de basis op orde te houden – geconfronteerd worden met een forse kostenstijging. Een tariefverhoging voor 2024 is onontkoombaar. Wat dit precies gaat inhouden, wordt duidelijk in het kader van de begroting later dit jaar.

Foto van links naar rechts:

Aan de tafel zitten de fractievoorzitters: N. Beckers (Waterbelang Limburg), M. Goossens (BBB), L. Berger (LV50), P. Frey (Water Natuurlijk). Er achter staan de formateurs J. Teeuwen en M. Breugelmans.


Download

Hieronder kunt u het Bestuursprogramma 2023-2027 downloaden.