250 controles in beregeningsseizoen: 67 overtredingen


Waterschap Limburg heeft dit jaar 67 overtredingen vastgesteld bij beregeningen. De controles vonden plaats tijdens het droogteseizoen.

De overtredingen hadden betrekking op niet-geregistreerde grondwaterputten. Er werden geen overtredingen vastgesteld van het verbod om oppervlaktewater te gebruiken voor beregening van gewassen.

Waterschap Limburg controleert tijdens het droogteseizoen onttrekkingen van grondwater en van oppervlaktewater om een onevenredige verdeling van water te voorkomen. Alle putten en pompen waarmee beregend wordt, moeten geregistreerd zijn. Het provinciaal beleid gaat ervan uit dat er geen putten en pompen bijkomen. Als iemand een nieuwe put aanlegt, moet een andere put buiten bedrijf worden gesteld (‘1 erbij - 1 eraf’-principe).

Onttrekkingen

In 2023 hebben inspecteurs van het Waterschap Limburg 251 controles uitgevoerd. Tien van deze controles hadden betrekking op beregening via oppervlaktewater (zogenoemde onttrekkingen). Bij deze tien bedrijven werd de regelgeving nageleefd.

Put of pomp

De andere 241 controles gingen over grondwaterberegening. Daarbij zijn 67 overtredingen vastgesteld. Deze bedrijven hebben de kans gekregen om de betreffende put of pomp te registreren volgens het ‘1 erbij - 1 eraf’-principe (en dus aan te geven welke bestaande put of pomp buiten gebruik is gesteld). Op één bedrijf na hebben ze daar allemaal gebruik van gemaakt. Bij dat ene bedrijf is een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd omdat de putten na de aanzegging door het waterschap toch niet geregistreerd zijn. Als uit deze putten grondwater wordt gepompt, dan moet het bedrijf de dwangsom betalen.

De controles op grondwaterputten hebben zich grotendeels in Noord- en Midden-Limburg afgespeeld omdat in die gebieden de meeste putten zijn geslagen. In het Zuid-Limburgse heuvelland zit het grondwater vaak te diep om het op te pompen en te gebruiken voor beregening. In Zuid-Limburg daarentegen gold vanaf 22 juni 2023 in verband met de droogte een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.