Nieuwsoverzicht Mei 2023


Minister Harbers bezoekt project gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

Betrokken partijen ondertekenen bestuursovereenkomst op Kasteel Well

Op de achtergrond begon het Sint Antoniusgilde uit Well te spelen, direct nadat minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zijn handtekening onder de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well heeft gezet. Gedeputeerde Lia Roefs, wethouder van Gemeente Bergen Antoon Splinter en bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg zetten, in het bijzijn van bewoners, ook hun handtekening onder de bestuursovereenkomst. Daarmee zijn de afspraken voor de planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling in Well vastgelegd.

Na het ondertekenen gingen de bestuurders met elkaar én met de aanwezige bewoners in gesprek. Bewoners kregen volop de kans om met de minister te praten over de uitdagingen in het project. dit waren goede gesprekken, onder het genot van een hapje en drankje en op de prachtige locatie van het Kasteel. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Vervolg na terinzagelegging Verkenningenrapport en NRD 2023

Op 3 mei jl. eindigde de terinzagelegging van het Verkenningenrapport 2023 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD 2023). Op dit moment is het projectteam bezig om de ingediende zienswijzen te beantwoorden. De reacties op de zienswijzen bundelen wij in een Nota van Antwoord. De verwachting is dat deze na de zomer door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd wordt op de website van Platform Participatie. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt dan een antwoord op zijn/haar zienswijze. Ook wordt de Nota van Antwoord gepubliceerd op de website van het waterschap.

Advies gevraagd aan commissie m.e.r. op NRD

De NRD is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER). Zoals de naam al zegt, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het Milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe gedetailleerd? Het is een raadpleging waarover het MER moet gaan.

Op het NRD, hebben we advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. over de onderwerpen die aandacht verdienen in de op te stellen MER. De Commissie m.e.r. heeft inmiddels haar advies uitgebracht. De belangrijkste aanbeveling uit dit advies is om in het milieueffectrapport de verschillende doelen en randvoorwaarden voor het project concreet te maken. Er zijn doelen voor waterveiligheid, watersysteem, natuur, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Zo wordt duidelijk welke ruimte er is voor het ontwikkelen van varianten binnen het vastgestelde Voorkeursalternatief. Deze varianten kunnen vervolgens worden gebruikt om te onderzoeken welke kansen er zijn om ambities voor natuur en ruimtelijke kwaliteit in het gebied te realiseren. Denk daarbij aan het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit van de Wellse Molenbeek, het sparen van waardevolle beplanting en het voorkomen van hinder tijdens de realisatiefase.

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die bij wet is ingesteld. De Commissie adviseert overheden over de kwaliteit van milieu-informatie. Het is niet verplicht om een advies aan de Commissie m.e.r. te vragen. De adviezen van de Commissie zijn openbaar en te downloaden op de website van de commissie.

Start participatieproces

In de nieuwsbrief van februari hebben we aangekondigd dat het participatieproces met de inwoners van Well in 2023 opgestart wordt. Inmiddels kunnen we zeggen dat het zover is. Zo is er een omgevingswerkgroep gestart (zie artikel elders in dit nieuwsoverzicht) en starten we binnenkort met verschillende bijeenkomsten. In juni zijn er voor de deelgebieden oud Well, Elsteren en ’t Leuken startbijeenkomsten. Ook is in juni de eerste ontwerpsessie met de direct belanghebbenden van de maatwerkoplossing bij De kamp. Na de zomer volgen ook voor de andere deelgebieden de eerste ontwerpsessies met de direct belanghebbenden.

Heeft u naast de gezamenlijke bijeenkomsten behoefte aan een persoonlijk gesprek om door te praten over de impact van de plannen op uw situatie? Neem dan contact op met ons op. Dit kan per mail via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of bel met assistent
omgevingsmanager Marjan Gooren via telefoonnummer 06-38568255.

Omgevingswerkgroep van start

Na een oproep voor deelnemers aan de nieuwe omgevingswerkgroep afgelopen winter, zijn inmiddels de eerste 3 bijeenkomsten met de nieuwe omgevingswerkgroep geweest. De omgevingswerkgroep bestaat uit  een enthousiaste, maar ook kritische groep van 16 Wellenaren met een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende deelgebieden van het dorp. De werkgroep is gevraagd om vanuit het algemeen belang mee te denken en het project te adviseren over het aanzicht van de publieke ruimte binnen het project. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inrichting van de groene rivier, de Band of het dorpsplein in oud Well. Ook komen de deelgebied overstijgende thema’s zoals ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke inpassing, recreatieve routes, natuur- en groencompensatie, erfgoed, cultuurhistorie, verkeer en waterhuishouding aan bod.

In de eerste sessies hebben we met de groep het Voorkeursalternatief 2023 verder doorleeft en de mogelijkheden voor de verdere uitwerking. Verder werkt het projectteam momenteel aan een Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1 (RKK1), wat input gaat zijn voor het verdere ontwerpproces. De omgevingswerkgroep heeft hierop een reflectie gegeven. Ook zijn al verschillende ideeën aangereikt voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief.

Op 30 mei is omgevingswerkgroep ook weer bij elkaar gekomen. Doel van deze bijeenkomst was om van de werkgroep een laatste aanscherping te krijgen op het RKK1.

De verslagen van deze eerste bijeenkomsten en de daarin opgehaalde ideeën zijn (binnenkort) terug te lezen op onze documentenpagina.


Terug naar nieuwsoverzicht