Nieuwsoverzicht december 2022


Jaaroverzicht Well

2022 komt bijna ten einde. Binnen onze opgave in Well is het afgelopen jaar veel gebeurd. 2023 wordt ook een belangrijk jaar. Lees er meer over in ons jaaroverzicht.

Februari 2022: instemming met Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

In februari 2022 heeft de stuurgroep Well, bestaande uit gemeente Bergen, provincie Limburg,  Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en ministerie Infrastructuur & Waterstaat, ingestemd met de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Hiermee wordt, eerder dan oorspronkelijk beoogd, een hogere waterstandsdaling behaald en een integrale herinrichting van het hele gebied bereikt.

Mei 2022: drukbezochte informatiebijeenkomst

Op 23 mei jl. is het integrale plan gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden van het project, waar we veel positieve reacties hebben mogen ontvangen. Tegelijkertijd horen we kritische geluiden op de voortgang van het project. Het hoogwater van 2021 zit vers in het geheugen. De vrees bestaat dat de switch van alleen dijken versterken en aanleggen naar gebiedsontwikkeling meer tijd vergt. De switch naar gebiedsontwikkeling is echter niet helemaal nieuw. In de eerdere onderzoeken is de groene rivier al wel meegenomen, maar dan als lange termijnplan.

Zomer – herfst 2022: aanpassen planproducten

Deze verandering heeft er wel toe geleid dat een aantal planproducten aangepast moesten worden. In de afgelopen maanden is hierom de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD; eerste stap in de Milieueffectrapportage-procedure) aangepast en is het Voorkeursalternatief (VKA) uit 2020 herzien en aangepast. Deze documenten leggen we in maart 2023 ter inzage. Aan het eind van die maand organiseren we een inloopbijeenkomst over deze stukken. U kunt vervolgens een zienswijze indienen.

Herfst / winter 2022: Voorbereiding financiering

In de tweede helft van 2022 heeft het projectteam hard gewerkt om de financiering voor de Planuitwerkingsfase, rond te krijgen. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het eerste kwartaal van 2023 de Voorkeursbeslissing. Hiermee wordt de financiering vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) beschikbaar gesteld voor de planuitwerking. In december 2022 is ook de subsidieaanvraag voor de financiering uit het landelijke Hoogwaterwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ingediend. We verwachten de beschikking in mei 2023. Vanaf dat moment kunnen we weer aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Wij gaan u daar ook weer intensief bij betrekken.

Natuuronderzoek is gestart

Afgelopen jaar is het natuuronderzoek  gestart. Ecologen hebben op diverse locaties in Well veldonderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde diersoorten te beoordelen. In het eerste kwartaal van 2023 kunnen we u de rapporten met bevindingen laten zien.

Onderzoek begraafplaatsmuur

In september is er een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd aan de muur van de rijksmonumentale begraafplaats in Oud Well om de sterkte te beoordelen. De conclusie is dat de muur na technische versterkingen goed kan blijven functioneren als waterkering in de toekomst. Dit zal dan ook het uitgangspunt zijn bij het verdere ontwerp van de waterkering op deze plek.

Oktober 2022: aanbesteding ingenieursbureau

In oktober is de aanbesteding gestart voor de ingenieursdiensten voor de Planuitwerkingsfase. In februari 2023 staat de gunning gepland en wordt duidelijk welk ingenieursbureau het projectteam  gaat ondersteunen bij het uitwerken van  de ontwerpen en planproducten. Dit bureau gaat ook een rol spelen in de omgevingssessies die vanaf medio 2023 georganiseerd gaan worden.

2023: Ondertekening bestuursovereenkomst

Sinds de instemming met de gebiedsontwikkeling is samen met de partners hard gewerkt aan een bestuursovereenkomst. Hierin worden afspraken over financiering, risico’s en rollen en verantwoordelijkheden tussen de partners vastgelegd. In februari/maart van 2023 wordt deze door de partijen ondertekend. Dit vieren we later in het jaar met een feestelijk moment. Hierover volgt volgend jaar meer informatie.

Kalender 2023

Zoals u kunt lezen, staat er veel te gebeuren in 2023. Graag ontmoeten we u tijdens informatiebijeenkomsten en omgevingssessies. U kunt de volgende momenten alvast noteren:

  • Februari/maart: ondertekening bestuursovereenkomst
  • Maart 2023: terinzagelegging Verkenningenrapport, NRD
  • Eind maart: algemene inloopavond
  • Medio tweede kwartaal 2023: start planuitwerkingsfase met omgevingssessies

Heeft u vragen?

Omgevingsmanagers Ellen te Boekhorst en Christine Jansen staan voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.


Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de dijkversterkingsopgave van Waterschap Limburg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan het laatste nieuws.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de opgave in Well aanpakken en u hierover informeren. Wilt u hierover met ons meedenken?  Dan kunt u zich inschrijven voor het tevredenheidspanel. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.