Herinrichting Geleenbeek Terborgh


Inleiding

Na een opruimactie van de Geleenbeek ter hoogte van Schinnen, kijkt Waterschap Limburg nu naar een lange termijn oplossing, om afkalving en het omvallen van bomen zoveel mogelijk proberen tegen te gaan.  Een projectteam is opgestart om te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om kabels en leidingen in het gebied te beschermen tegen verdere uitspoelingen.  Hierbij wordt rekening gehouden met  zowel de bescherming van de infrastructuur in het gebied als een natuurlijke inrichting van de beek. Tegelijkertijd bekijken we hoe we het beheer en grootschalig onderhoud aan de beek kunnen verbeteren.

Omdat het gebied deels aan een Natura2000 gebied grenst, worden ecologen en hydrologen bij de planvorming betrokken met het oog op de biodiversiteit en het waterpeil van de Geleenbeek.

Projectdoelen

De omgevallen bomen zorgden voor afwijkende stromingen in het water. De taluds spoelen daardoor aan weerszijden van de beek uit. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties, onder andere voor de leidingen die in de taluds liggen. Ook zakken mineralen door de gaten in de taluds dieper naar de bodem, waardoor de bodem voedselarm wordt. Voor de lange termijn willen we de volgende doelen halen:

 • Veiligheid van aangrenzende ondergrondse infrastructuur optimaliseren;
 • Knelpunten voor de hydrologische doorstroming verwijderen;
 • Bereikbaarheid van de noordelijke oever versterken;
 • Reguliere inspecties, groenbeheer en onderhoud faciliteren;
 • Minimale risico’s voor de leidingen nabij de Geleenbeek garanderen;
 • Werken aan schoon water en natuurherstel om te voldoen aan de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn (KWR) voor Waterschap Limburg;
 • Voldoen aan de NBW-normering (Nationaal Bestuursakkoord Water).

Wat gaan we doen?

Tijdens de planvoorbereiding bekijken we welke aanpassingen nodig zijn om afkalving en het omvallen van bomen te beperken. Ook zoeken we een oplossing om kabels en leidingen in het gebied te beschermen tegen verdere uitspoelingen. Tegelijkertijd kijken we of we het beheer en onderhoud aan de beek kunnen verbeteren. Dit betreft de Geleenbeek over een lengte van 1.333 meter.

Planning

Vanaf 1 februari 2023 is de planvoorbereiding voor dit project gestart.  We informeren en betrekken de omgeving bij het vinden van een lange termijn oplossing. Tijdens een bewonersbijeenkomst op 11 juli in Kasteel Terborgh zijn vier varianten gepresenteerd. Uiteindelijk wordt één variant verder uitgewerkt in een definitief ontwerp.

In het participatieplan op deze pagina kunt u lezen wanneer en hoe we de omgeving betrekken tijdens de planvorming. Bekijk ook de kennisgeving hiervan op de website van officiële bekendmakingen.
Het streven is om de werkzaamheden uit te voeren in 2024.

Betrokkenen bij project

 • Waterschap Limburg
 • Waterschapsbedrijf Limburg
 • Waterleiding Maatschappij Limburg
 • GasUnie
 • Gemeente Beekdaelen
 • Gasterij Kasteel Terborgh
 • Natuurmonumenten
 • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan, tijdens kantooruren, via het telefoonnummer +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.