Maas2050: dijkversterkingsopgave gemeente Gennep


Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Onze Maas. Onze veiligheid. Om onze bewoners en bedrijven te blijven beschermen tegen overstromingen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering zijn steeds sterkere dijken nodig. Het werken aan de dijken is dus nooit af.

Strengere veiligheidseisen: we zijn hard bezig en er komt een forse opgave op Limburg af

Sinds 2017 gelden er in Nederland nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat zijn veiligheidseisen waaraan een dijk minimaal moet voldoen. Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de Limburgse dijken in 2050 voldoen aan deze nieuwe eisen. Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Maar daarna is het werk dus nog niet klaar. Veel dijken waar we eerder aan gewerkt hebben, vragen opnieuw om versterking.

Forse opgave aan dijkversterkingen vraagt om een slim samenspel met de omgeving

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Naast het huidige werk aan de dijken moet voor 2050 maar liefst 121 kilometer dijk aan de Maas worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe landelijke veiligheidsnormen.

Het waterschap kiest voor een aanpak in nauwe samenwerking met én oog voor de wensen uit de omgeving. In deze aanpak wordt gekeken naar kansen die benut worden als een gebied door dijkversterking toch op de schop moet, zoals natuurontwikkeling, landbouw, recreatie of economische ontwikkeling. Denk ook aan kansen voor rivierverruiming.

Start in Venlo, Vierwaarden, Maastricht, Roermond, Gennep en de noordelijke sector (bij Roosteren)

Het waterschap bracht de veiligheidsopgave van alle dijken in kaart. Samen met partners is per gebied geïnventariseerd waar raakvlakken met andere projecten en zogenoemde meekoppelkansen zitten.

De komende 10-15 jaar willen we starten met de dijktrajecten Venlo, Vierwaarden, Maastricht, Roermond, Gennep en de noordelijke sector, de dijken bij Roosteren. De projecten worden dan voorgedragen aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma die over de toekenning van landelijke financiering beslist.

Wat betekent Maas2050 voor uw gemeente?

In de gemeente Gennep werken we momenteel aan de dijkversterking binnen het project Lob van Gennep. Maar daarna is het werk nog niet klaar. Ook dijken waar we eerder aan gewerkt hebben, vragen opnieuw om versterking. Daarom is in de gemeente Gennep sprake van een aanvullende opgave, die we willen realiseren in nauwe samenwerking met de omgeving.

Contact

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? We staan voor u klaar. Neem contact via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Project Maas2050 in vogelvlucht

In onderstaande video vertellen waterschaps-bestuurder Jos Teeuwen, wethouder Marij Pollux (gemeente Venlo) en projectmanager Maas2050 Christel Verstappen u meer over project Maas2050.

Veelgestelde vragen over Maas2050

Downloads en documenten

Dijkversterkings-projecten

Bekijk de 17 verschillende dijkversterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermings-programma.