Begroting en rapportages 2017


PenC cyclus

Kadernota / Meerjarenraming

Met de ‘Kadernota’ geven we voor het komende jaar invulling aan de realisatie van het ‘Bestuursprogramma 2017-2019’ en het ‘Waterbeheerplan 2016-2021’. Tegelijkertijd kijken we met de ‘Meerjarenraming’ (financieel) vooruit wat dit betekent voor de komende zes jaren.

Begroting

De ‘Begroting’ is een vertaling van de ‘Kadernota / Meerjarenraming’ naar concrete activiteiten, prestaties en middeleninzet voor het komende jaar. Met de vaststelling van de ‘Begroting’ autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur tot het maken van de kosten die noodzakelijk zijn om de voorgenomen activiteiten te kunnen realiseren.

Voorjaarsrapportage / Najaarsrapportage

Tussentijdse verantwoording over het gevoerde beleid en beheer en voorstellen tot bijsturen doen we via de ‘Voorjaarsrapportage’ en ‘Najaarsrapportage’. De ‘Voorjaarsrapportage’ beslaat de periode januari tot en met april. De ‘Najaarsrapportage’ beslaat de periode januari tot en met augustus.

Jaarrekening/-verslag

De ‘Jaarrekening/-verslag’ vormt het document waarmee na afloop van een jaar verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en beheer. Dit document bestaat uit het ‘Jaarverslag’ (de inhoudelijke verantwoording) en de ‘Jaarrekening’ (de financiële verantwoording).