Dijkversterking Milsbeek-Ven-Zelderheide


Milsbeek_dijk12k

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Wat gaan we doen?

Het is een relatief lang tracé vanaf Mook, via Middelaar, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide tot aan de Duitse grens en bestaat uit dijkvakken van groene – en harde waterkeringen, die op bestaande regionale hoogten aansluiten. Ook de dijk in Milsbeek en Ven-Zelderheide wordt verhoogd om te zorgen dat de inwoners, bedrijven en infrastructuur beter beschermd zijn tegen overlast bij hoogwater van de Maas. Het tracé gaat over de Kleefseweg ten oosten van het dorp Ven-Zelderheide. De helling van de dijk (talud) is te steil. Deze wordt daarom minder steil gemaakt en voorzien van een erosiebestendige kleilaag.  Even verderop sluit de huidige kering ter hoogte van de Hamsebrugweg onvoldoende aan op de hoge grond. Door de Kleefseweg en de aangrenzende akker over deze oppervlakte met enkele decimeters op te hogen, zorgen we voor een goede aansluiting. Door de provinciale weg te verhogen en de aangrenzende akker direct ten zuiden van deze weg, blijft de steilrand en de bijbehorende bomen langs de Hamsebrugweg volledig behouden. Recreatie blijft hierdoor dezelfde beleving houden. Het laatste deel van het dijktraject ligt op de Kleefseweg ten oosten van landgoed Roepaen. Hier sluit de bestaande kering ten zuiden onvoldoende aan op de hogere grond. We herstellen de aansluiting door de huidige kering over circa 65 meter in oostelijke richting door te trekken. Dit resulteert in een ophoging van zo’n 40 cm ten opzichte van de boomgaard. De bestaande kruisende inrit wordt mee opgehoogd. De wilgen langs de Kleefseweg kunnen blijven staan, want liggen buiten het projectgebied. Hierdoor blijft de kenmerkende lijnbeplanting langs de weg behouden.

Wie werken er aan dijkversterking Milsbeek, Ven-Zelderheide?

Aannemer Ploegam realiseert in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterking.

Stand van zaken

De aannemer is gestart met de werkzaamheden.

Herinrichting Bloemenstraat

De gemeente gaat het resterend gedeelte Bloemenstraat ook opnieuw inrichten. Om de overlast te beperken, worden deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd met de versterking van de dijk. Vanwege de reconstructie / overlaging van de Bloemenstraat is het noodzakelijk dat een gedeelte van de Bloemenstraat tijdelijk wordt afgesloten, zodat de reconstructie van de Bloemenstraat kan worden gerealiseerd.

Planning

De dijkversterking in Ven Zelderheide bij de Kleefseweg tussen de Schraveltsche Beek en Damseveld is gereed. De aannemer bereid de grond voor langs de N271 tussen de rotonde Kleefseweg en Bloemenstraat. Als dat gereed is, kan de klei voor de dijkversterking worden aangebracht. Er zijn verder structuurmatten voor extra versteviging aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan van de N271.  De aannemer gaat verder aan de slag met de reconstructie van de Bloemenstraat (Milsbeek).

Vanaf eind juli tot medio december 2019 zal de Bloemenstraat tussen de provinciale weg (N271) en Sprokkelveld zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. De directe bewoners zijn hierover per brief op de hoogte gesteld. Het is voor aanwonenden nog wel mogelijk om bij de woning te komen. Wanneer uw bestemming de N271 is, kan u gebruik maken van de omleidingsroute via de Pastoorsdijk.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.