Gebiedsproject Kwistbeek (gemeente Peel en Maas)


Kwistbeek Josette Van Wersch en Har Frenken bij de Kwistbeek 1 (Breedbeeld)

Doe mee op de interactieve website!


De uitdaging

In het gebied rondom de Kwistbeek is sprake van jarenlange wateroverlast. Met name rond het gebied Soeterbeek en Pratwinkel ontstaat regelmatig wateroverlast na hevige regenval. Door de hevige regenval ontstaat er vanuit het bebouwde gebied een vloedgolf in de Kwistbeek die voor de nodige overlast zorgt in woningen, bedrijven en op percelen.

De aanpak

Samen met de gemeente Peel en Maas pakken we de wateroverlastproblematiek op en maken daarmee meteen een doorkijk naar de lange termijn. De gemeente Peel en Maas is ook pilotgemeente voor de nieuwe Omgevingswet. Deze twee opgaven kunnen we in dit traject goed met elkaar combineren.
We kijken samen met de omgeving vooral naar het stroomgebied van de Bosbeek en de Kwistbeek. Gedurende het proces en de overleggen met omwonenden, gemeente en andere partijen moet duidelijk worden welke maatregelen er nodig zijn om de wateroverlast te kunnen verminderen.

De stand van zaken

Eerst is een startdocument opgesteld samen met de gemeente Peel en Maas. In december 2017 is een intentieverklaring ondertekend, waarmee waterschap en gemeente aangeven met elkaar te gaan samenwerken. In februari 2018 hebben we tijdens een startbijeenkomst tal van knelpunten en ideeën geïnventariseerd. In mei 2018 zijn we opnieuw bij elkaar gekomen om de stand van zaken met elkaar te delen, prioriteiten te bepalen en de eerste schetsen te bekijken. We gaan nu in werkgroepen aan de slag om alles goed in kaart te brengen om daarna te kunnen bepalen welke maatregelen er nodig zijn.


Doe mee op Met Elkaar!