Gebiedsproject Meerssen (gemeente Meerssen)


ondergelopen winkelstraat

Doe mee op de interactieve website

De uitdaging

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het inventariseren en aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

De aanpak

Het hele proces gaat in nauwe afstemming en samenwerking met alle betrokkenen. Tijdens een eerste publieksbijeenkomst zijn we begonnen met een lege kaart. Samen met de gemeente, inwoners en andere betrokkenen hebben we de grootste knelpunten in kaart gebracht en zijn er al mogelijke oplossingen aangedragen. Ook hebben we een aantal knelpunten in Meerssen daadwerkelijk bezocht samen met gemeente en inwoners.

De stand van zaken

De problemen zijn geïnventariseerd en met behulp van een innovatief model hebben we de afstroming van neerslag in kaart kunnen brengen. Ook is de hoogteligging van woningen vergeleken met de denkbare overstromingssituaties na hevige regenval. We gaan op basis van die informatie bekijken waar maatregelen nodig zijn. We hebben hierbij al met veel belanghebbende organisaties gesproken om mogelijkheden voor maatregelen te verkennen. Dat gaan we ook met burgers, bedrijven en organisaties in Meerssen doen. Al deze informatie, inzichten en meningen worden vervolgens gebruikt om een plan met concept-maatregelen op te stellen. In november zijn we weer bij elkaar geweest en hebben we de laatste stand van zaken besproken. In februari hebben alle betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven ze aan de wateroverlast samen te gaan aanpakken. We gaan nu met al deze partijen verder om de concept-maatregelen verder te onderzoeken. In juni 2018 is er een derde inwonersavond georganiseerd, waarbij we de laatste stand van zaken hebben toegelicht. Het uitwerken van de maatregelen wordt verder geregeld in een dit najaar te tekenen samenwerkingsovereenkomst. Op 10 december 2018 staat de volgende publieksbijeenkomst gepland.