Corio Glana HL 20 fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard


Geleenbeek_in_Sittard

Inleiding

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

Projectdoel

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Wat gaan we doen?

Deelprojecten:

 1. De Vijverweg en de Molenweg:
  krijgen nieuwe rioleringen en er wordt een regenwaterriool bijgelegd. In de Vijverweg en de Molenweg worden extra parkeervakken aangelegd langs de vijver. De Molenweg, tussen de Geleenbeek en de Haagstraat krijgt een nieuwe inrichting. Deze nieuwe inrichting is samen met de omwonenden vastgesteld.
 2. De roeivijver krijgt een nieuwe beschoeiing en de bodem wordt waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt kan blijven staan, speciale maatregelen maken dat mogelijk.
 3. In het park worden de paden vernieuwd en de aanplant wordt ook waar nodig, vernieuwd.
 4. Vanaf de Middenweg, langs de Geleenbeek, wordt door het park een fietspad aangelegd dat wordt aangesloten op de Vijverweg.
 5. Aanleg bergbezinkbassin Berkenlaan: er wordt een rioolkelder gemaakt die tijdens hevige regenbuien tijdelijk rioolwater kan bergen. Op deze manier stort er minder rioolwater in de Geleenbeek.

Herplant bomen

Tijdens de diverse fases van het project worden weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant als er gerooid zijn. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd bij de kwekerij. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Wat hebben we gedaan?

 • 1,5 kilometer Geleenbeek klimaatrobuust ingericht
 • de historische meanders zijn weer terug in de beek
 • 1 hoogwatergeul aangelegd
 • 1 sluis vervangen
 • 2 vispassages aangelegd zodat de vis de Ophovenermolen én de sluis kan passeren

Dit filmpje is gemaakt voor project Corio Glana Highlight 20 fase 1, herinrichting Geleenbeekdal stadspark Sittard. Het deel van de Geleenbeek tussen de Middenweg en de Agricolastraat is klimaatadaptief ingericht.

Waarom hebben we dit gedaan?

 • De belangrijkste doelen in het project waren de verbetering van de waterkwaliteit, waterveiligheid, natuurontwikkeling, herstel beeklandschap en de toegankelijkheid voor bezoekers.
 • Met de samenwerking gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg binnen Corio Glana streven we deze doelen na en bundelen we onze krachten.
 • Samen meerdere doelen realiseren. We maken water beleefbaar!

Planning

Start uitvoering fase 1

Vanaf dinsdag 22 september wordt er gewerkt en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 klaar. Dit is de planning voor de werkzaamheden:

22 september – eind oktober

Aanleg bouwweg Middenweg – Molenweg/Stadspark - bergbezinkbassin langs de Geleenbeek. De tijdelijke bouwweg sluit aan op de Middenweg en wordt gebruikt voor alle aan- en afvoer. Daarmee worden de woonwijken rondom het park ontzien. Ook wordt vanaf 9 november een doorvoerbuis onder de Molenweg aangelegd om het water van de Geleenbeek tijdens de werkzaamheden genoeg ruimte te geven.

November tot eind juli 2021

Aanleg Bergbezinkbassin 
De bewoners van de Berkenlaan krijgen over de aanleg van het bassin van tevoren een brief met een nadere toelichting.

Oktober tot september 2021: Herinrichten Stadspark

In deze periode wordt het stadspark en de vijver opnieuw ingericht.

Wegreconstructies

Reconstructie Vijverweg vanaf de Bernhardlaan, eind oktober – eind januari 2021
Reconstructie Broekstraat, gedeeltelijk, eind januari 2021 – eind februari 2021
Reconstructie Molenweg (Ophoven/Berkenlaan – Vief Heringe) eind februari 2021 – eind mei 2021
Reconstructie Molenweg (Broekstraat – Vief Heringe) september 2021

Oktober tot september 2021: Herinrichting Geleenbeekdal

De historische meanders komen weer terug in de beek. Dat betekent dat de beek weer meer gaat ‘kronkelen’. Er worden ook regenwaterbuffers aangelegd en de huidige waterbuffers worden hersteld. Een geul voor hoogwater met voldoende bufferruimte voor hemelwater moet ervoor zorgen dat, tijdens felle regenbuien tijdelijk zoveel mogelijk water opgeslagen kan worden.

Betrokkenen bij project

Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg

Uitvoerder

Aannemerscombinatie Strukton - Den Ouden v.o.f.
Indien u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden dan kunt u middels het scannen van onderstaande QR-code de BouwApp downloaden.
QR-code de BouwApp

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met de omgevingsmanager van Strukton – Den Ouden v.o.f. Danielle Schols via omgeving.corioglana@strukton.com of via telefoonnummer 06 - 43 12 49 47