Regenwaterbuffer Spaans Vonderen


Inleiding

De capaciteit van de Reijdtsgraaf is niet toereikend om water vanuit stedelijk gebied (stedelijke kernen van Buchten en Holtum en het industrieterrein Holtum) op een adequate wijze te verwerken. Er wordt op diverse locaties gemengd en/of afgekoppeld hemelwater op het systeem van de Reijdtsgraaf aangeboden. Het waterschap heeft bij de gemeente Sittard-Geleen in het verleden aangegeven om samen een gecombineerde buffer (kwantiteit en kwaliteit) te willen realiseren achter de overstort van de kern Buchten (locatie Spaans Vonderen). Deze overstort ligt in de bovenloop van de Reijdtsgraaf en door middel van het aftoppen van afvoerpieken kan het benedenstroomse tracé dermate worden ontlast dat het risico op wateroverlast tot een minimum wordt beperkt. Het waterschap heeft een taak om voor het stedelijke water voorzieningen te treffen om de wateroverlast tot een minimum te beperken.

Projectdoel

Het oplossen en voorkomen van wateroverlast, veroorzaakt door stedelijk water vanuit de kern Buchten en Holtum. Door middel van deze aanleg van een gecombineerde kwantiteits- en kwaliteitsbuffer achter de berging van het gemeentelijk rioleringsstelsel van Buchten wordt de kans op wateroverlast binnen het systeem van de Reijdtsgraaf tot een minimum beperkt en gaat het waterschap voldoen aan de gestelde norm vastgesteld door de Provincie.

Wat gaan we doen?

Globale maatregelen
Het water uit de overstort van de ter hoogte van Spaans Vonderen opvangen in een gecombineerde buffer en gedoseerd afvoeren naar de Reijdtsgraaf.
Naast deze toekomstige buffer is er in het systeem van de Reijdtsgraaf ook nog statische berging aanwezig aangezien het beeksysteem normaliter droog staat. Samen met de beschikbare afvoercapaciteit van de Reijdtsgraaf rechtvaardigt dit de keuze om een gecombineerde buffer aan te leggen en daardoor de wateroverlast tot een minimum te beperken.

Resultaat
Een situatie waarin wateroverlast vanuit het stedelijke gebied op een duurzame manier wordt voorkomen en de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert.

Planning

De uitvoering staat gepland na 2021

Betrokkenen bij project

Aanwezige actoren:

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Grondeigenaren van percelen omgeving Buchten

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lara Savelkoul via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.