Dijkversterking Ooijen - Wanssum


Inleiding

gebiedsontwikkeling

“Onze Maas, onze veiligheid”. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Elke plek, zoals bij Ooijen-Wanssum, verdient een oplossing die past bij zijn omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook dat we keuzes maken. Want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger.

Wat gaan we doen?

De uitvoering van het project is in handen van Mooder Maas. Mooder Maas is een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam.

De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat:
• Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
• Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
• Ontwikkelen van natuur en landschap
• Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
• Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Om deze doelstellingen te realiseren worden er diverse maatregelen genomen. Zo ook aan de dijken in het gebied. Met het openstellen van de Oude Maasarm ontstaat een nieuwe waterkundige situatie die om nieuwe beschermingsmaatregelen vraagt. Om het beschermingsniveau te kunnen realiseren, worden bestaande kades tot maximaal 80 cm verhoogd en worden er ook nieuwe dijken aangelegd. Door het verwijderen van de kade tussen Ooijen en Broekhuizenvorst daalt voor sommige bewoners en bedrijven het beschermingsniveau. Voor hen wordt gezocht naar acceptabele maatwerkoplossingen, compensatie of schadevergoedingen.

Bijzonderheden

Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Met twee nieuwe typen dijk – de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk – voldoen we aan de nieuwe veiligheidseisen.. Bovendien blijven de kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas in tact. Mooder Maas weet de nieuwe dijken te realiseren met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn gediend.

Wie werken er aan Dijkversterking Ooijen-Wanssum?

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een initiatief van vijf overheden:
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat
• Provincie Limburg
• Gemeente Venray
• Gemeente Horst aan de Maas
• Waterschap Limburg

Stand van zaken

De werkzaamheden rondom de gebiedsontwikkeling zijn in volle gang. Waterschap Limburg adviseert het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum over de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijken.

Planning

In 2020 is de oplevering van de vernieuwde dijken. Voor een gedetailleerde planning verwijzen we u naar de website van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Meer informatie

Meer informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is te vinden op de site gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum: https://www.ooijen-wanssum.nl. U vindt er onder meer diverse kaarten, details over deelprojecten en actueel nieuws.


Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.