Dijkversterking Neer


Neer_jachthaven_werf1k_GerPeeters

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Waterschap Limburg zet in op innovatie in Neer

Waterschap  Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas in Limburg. Een van de projecten is Dijkversterking Neer. Een project met een bijzonder aspect, voor waterschap én omgeving. Bewoners in Neer houden straks droge voeten én grotendeels het uitzicht op de Maas door een innovatieve glazen kering die in het project wordt toegepast. Het is een tegemoetkoming richting de bewoners. Een praktijkproef moet vooraf uitwijzen of het daadwerkelijk bestand is tegen hoogwater. Het waterschap heeft hiervoor een eigen bijdrage gereserveerd vanuit het exploitatiebudget Innovatie en Duurzaamheid.

Praktijkproef

Een praktijkproef moet uitwijzen of deze innovatie aan de gestelde eisen van het ontwerp voldoet. Enkele eisen die zijn gesteld: er moet minimaal 90% te worden gewerkt met transparante onderdelen die een hoge beeldkwaliteit hebben. Daarnaast moet de glazen wand vandalismebestendig zijn, dient er rekening gehouden te worden met vervangbaarheid en uitbreidbaarheid in hoogte. De proef gebeurt begin 2020 in het testlaboratorium van Deltares in Delft.  In deze ‘Deltagoot’ test de aannemer met Deltares  op ware grootte wat het effect is van extreme golven op dijken op basis van een vooropgesteld plan. Hierin staat ook beschreven hoe de monitoring plaatsvindt en wat het meetplan is om de effecten van belastingen op de glazen ruit te kunnen meten.

Wat gaan we doen?

Combinatie Herik/ Strukton v.o.f. verhoogt en vervangt de kering, inclusief nieuwe coupures, en passen infrastructuur aan. Om straks droge voeten te houden hoogt de aannemer de ruim 1.600 meter lange dijk op en verleggen ze deze plaatselijk. Ook worden twee stuwen aangepast. In plaats van de zo'n 500 meter lange keermuur komt een nieuwe hogere harde kering, die deels uit glazen panelen bestaat. In deze muur bevinden zich ook doorgangen (coupures). Deze worden vervangen en voorzien van nieuwe keermiddelen. Bij een nieuwe kering hoort in dit geval ook aangepaste infrastructuur.
opgave kaart Neer

Bijzonderheden

Het waterschap heeft een architect gevraagd mee te denken en een voorstel voor de keermuur in Hanssum op te stellen. Hierbij is gekeken hoe de keermeer ligt in het dorp, in de directe omgeving en hoe deze zich verhoudt tot de Maas. Aan de rivierzijde komt een grove ruwe structuur die lijkt op gestapelde natuurstenen. Dit wordt gemaakt door structuurmatten van rubber, te gebruiken bij het storten van de betonnen wanden. Aan de zijde van het dorp is het materiaal kleinschaliger, met een uitstraling van metselwerk. De glazen panelen van de waterkering worden geïntegreerd in de keermuur. Het waterschap dient te zorgen dat Neer eind 2020 beschermd is tegen hoogwater volgens de nieuwe normen. Soberheid en doelmatigheid gelden daarbij (landelijk) als uitgangspunt. Doordat de kering gedeeltelijk in glas wordt uitgevoerd, is het qua kosten haalbaar voor de uitvoering. Een kering die landschappelijk zo goed mogelijk is ingepast met behoud (of zelfs versterking) van de kwaliteiten van historische dorps- en stadsfronten was voor beide partijen belangrijk.

Schans van Neer

Grenzend aan de dijkversterking bevindt zich de voormalige Schans van Neer. De schans bestaat nu nog uit een perceel ter grootte van een voetbalveld met rondom knotwilgen, maar kent een rijk verleden. De Schans van Neer werd in 1624 aangelegd, middenin de tachtigjarige oorlog. De Schans werd gebruikt als vluchtplaats voor de Neerse dorpelingen, bij komst van plunderende legertroepen. De schans is verdwenen, maar het perceel is nog herkenbaar door een lijn van knotwilgen. Het waterschap investeert in projecten die bijdragen aan herstel van cultuurhistorie. In overleg met gemeente Leudal en provincie Limburg zijn afspraken gemaakt om de Schans van Neer in ere te herstellen.

Wie werken er aan Dijkversterking Neer?

De dijk in het Limburgse Neer is niet stevig en niet hoog genoeg meer om de bewoners goed te beschermen tegen hoogwater. Aannemer Combinatie Herik/ Strukton v.o.f. werkt als aannemer aan de dijkversterking.

Stand van zaken

De aannemer is gestart met het verrichten van een aantal onderzoeken. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn half augustus 2019 gestart. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er archeologische onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn er sporen van een Romeinse villa en andere Romeinse vondsten aangetroffen. Een aantal stukjes bakstenen van de villa en overige sporen is naar de Provincie Limburg gezonden voor verder onderzoek. De overige vondsten van de Romeinse villa zijn aan de Heemkundevereniging gegeven. Daar waar mogelijke vondsten worden verwacht, wordt het werk onder begeleiding van een archeoloog uitgevoerd. Het volledige archeologisch onderzoek is waarschijnlijk begin september afgerond.

In januari 2020 moet een praktijkproef uitwijzen of de glazen kering aan de gestelde eisen van het ontwerp voldoet. Enkele eisen die zijn gesteld: er moet minimaal 90% te worden gewerkt met transparante onderdelen die een hoge beeldkwaliteit hebben. Daarnaast moet de glazen wand vandalismebestendig zijn, dient er rekening gehouden te worden met vervangbaarheid en uitbreidbaarheid in hoogte. Ook moet een signaal zijn als het glas breekt.

Planning

Vanaf 19 augustus 2019 zijn de daadwerkelijke werkzaamheden voor de groene kering gestart. Klei wordt per schip aangevoerd vanaf 26 augustus 2019. Voor uw en onze veiligheid zijn er een paar wegafsluitingen en worden ook fietspaden afgesloten. Informatie hierover komt via de Gemeente Leudal, via onze social media kanalen en de Bouwapp. Op deze app kunt u het project volgen en worden ook de actuele afsluitingen vermeld. Daarnaast vinden er omgevingsochtenden plaats. Op dinsdag- en donderdagochtend van 08.00 uur tot 12.00 uur. Bewoners en geïnteresseerden kunnen dan op de Steeg 25 in Neer terecht voor vragen. In Neer loopt tot slot gebiedsconciërge Bram Pijnappels dagelijks rond. Hij is te herkennen aan zijn oranje helm en bij hem kunt u ook terecht als u ter plekke vragen heeft.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via contact. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Test glazen waterkering

Donderdag 23 januari werd de glazen waterkering getest. Met het uitvoeren van diverse proeven werd aangetoond dat een glazen waterkering bij hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn.

Verslagen info-avonden

Verhalen achter de dijk:

Math Beckers 1 klein

Vooruitlopend op de totale dijkversterking voerden Watersportvereniging Hanssum en Waterschap Limburg de afgelopen jaren intensief overleg. “Het was een strijd, maar we zijn tevreden met de oplossing die er nu ligt.”

Dijkversterking in Limburg