Dijkversterking Neer


Plaatsen glazen waterkering in Neer

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Waterschap Limburg zet in op innovatie in Neer

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas in Limburg. Een van de projecten is Dijkversterking Neer. Een project met een bijzonder aspect, voor waterschap én omgeving. Bewoners in Neer houden straks droge voeten én grotendeels het uitzicht op de Maas door een innovatieve glazen kering die in het project wordt toegepast. Het is een tegemoetkoming richting de bewoners. Een praktijkproef moest vooraf uitwijzen of het daadwerkelijk bestand is tegen hoogwater.

Praktijkproef

Een praktijkproef moest uitwijzen of deze innovatie aan de gestelde eisen van het ontwerp voldoet. Zo moet de kering voor minimaal 90% bestaan uit transparante onderdelen die een hoge beeldkwaliteit hebben. Daarnaast moet de glazen wand vandalismebestendig zijn en dient er rekening gehouden te worden met vervangbaarheid en uitbreidbaarheid in hoogte. De proef vond plaats begin 2020 in het testlaboratorium van Deltares in Delft. In deze ‘Deltagoot’ testte de aannemer met Deltares op ware grootte wat het effect is van extreme golven op de glazen panelen in de waterkering op basis van een vooropgesteld plan. Hierin staat ook beschreven hoe de monitoring plaatsvindt en wat het meetplan is om de effecten van belastingen op de glazen ruit te kunnen meten.

Realisatie dijkversterking Neer

Eind 2020 is het dijktraject Neer hoogwaterveilig verklaard. Combinatie Herik/ Strukton v.o.f. heeft de kering, inclusief nieuwe coupures, verhoogd en vervangen.

  • De ruim 1.600 meter lange groene dijk is opgehoogd en verlegd.
  • Er werden twee stuwen aangepast.
  • De 500 meter lange keermuur is vervangen door een nieuwe hogere harde kering die deels uit glazen panelen bestaat.
  • De doorgangen (coupures) die zich in de oude keermuur bevonden, zijn vervangen en voorzien van nieuwe keermiddelen.
  • Bij de nieuwe kering hoorde in dit geval ook aangepaste infrastructuur.

In het voorjaar van 2021 wordt de laatste hand gelegd aan de dijkversterking. Dan wordt bij de coupures het tweede keermiddel geplaatst: de deuren die bij hoogwater gesloten worden. Deze zijn speciaal voor dit project ontwikkeld en een primeur voor Nederland. De Combinatie Van de Herik-Strukton-Groot Lemmer heeft deze deuren van een composiet materiaal gemaakt, zodat ze bij hoogwater gemakkelijk met menskracht gesloten kunnen worden. Inzet van machines is niet langer benodigd. Dat vergroot de snelheid van het sluiten. Door het kunststof zijn de deuren duurzaam en zeer onderhoudsarm.

Begin mei zijn de deuren van de coupure Schoor en de coupure Peulen aan de beurt. En begin juni wordt de deur bij de coupure Molenstraat geplaatst. Bij de coupure Schoor wordt, door het ontwerp van de poort, het beeld van een zogenaamde “Poort van Neer” geschept.

Bijzonderheden

Het waterschap heeft een architect gevraagd mee te denken en een voorstel voor de keermuur in Hanssum op te stellen. Hierbij is gekeken hoe de keermeer ligt in het dorp, in de directe omgeving en hoe deze zich verhoudt tot de Maas. Aan de rivierzijde is een grove ruwe structuur aangebracht die lijkt op gestapelde natuurstenen. Dit is gemaakt door structuurmatten van rubber te gebruiken bij het storten van de betonnen wanden. Aan de zijde van het dorp is het materiaal kleinschaliger, met een uitstraling van metselwerk. De glazen panelen van de waterkering zijn geïntegreerd in de keermuur. Het waterschap heeft met de uitgevoerde dijkversterking gezorgd dat Neer eind 2020 beschermd is tegen hoogwater volgens de nieuwe normen. Soberheid en doelmatigheid gelden daarbij (landelijk) als uitgangspunt. Doordat de kering gedeeltelijk in glas is uitgevoerd, was het qua kosten haalbaar voor de uitvoering. Een kering die landschappelijk zo goed mogelijk is ingepast met behoud (of zelfs versterking) van de kwaliteiten van historische dorps- en stadsfronten, was voor beide partijen belangrijk.

Schans van Neer

Grenzend aan de dijkversterking bevindt zich de voormalige Schans van Neer. De schans bestond uit een perceel ter grootte van een voetbalveld met rondom knotwilgen, maar kent een rijk verleden. De Schans van Neer werd in 1624 aangelegd, middenin de tachtigjarige oorlog. Het werd gebruikt als vluchtplaats voor de Neerse dorpelingen bij komst van plunderende legertroepen. De Schans is verdwenen, maar het perceel is nog herkenbaar door een lijn van knotwilgen. Het waterschap investeert in projecten die bijdragen aan herstel van cultuurhistorie. In overleg met gemeente Leudal en provincie Limburg zijn afspraken gemaakt om een bijdrage te leveren om de Schans van Neer in ere te herstellen.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via contact. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed

Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer zijn alle dijkversterkingen van project Maaswerken binnen de afgesproken tijd afgerond.

Video plaatsing glazen waterkering

Test glazen waterkering

Donderdag 23 januari werd de glazen waterkering getest. Met het uitvoeren van diverse proeven werd aangetoond dat een glazen waterkering bij hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn.

Verhalen achter de dijk:

Math Beckers 1 klein

Vooruitlopend op de totale dijkversterking voerden Watersportvereniging Hanssum en Waterschap Limburg de afgelopen jaren intensief overleg. “Het was een strijd, maar we zijn tevreden met de oplossing die er nu ligt.”

Dijkversterking in Limburg