Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht


Inleiding

Waterschap Limburg gaat in totaal ongeveer 5,5 km van de watergangen Kanjel en Gelei herinrichten. In hoofdzaak zal het onderhoudsslib verwijderd worden, de waterloop waar mogelijk licht meanderen en de taluds flauwer aangelegd. Daar waar de watergang nu deel uit maakt van waterpartijen van derden zal een omleiding gegraven worden waarbij de voeding en lozing naar de diverse waterpartijen geregeld wordt met een stuw. Tevens worden enkele buffers aangelegd t.b.v. het verminderen van vuilwateroverstorten vanuit het gemeentelijk riool.

foto 3a

Projectdoel

  • Zorgen voor voldoende water voor de kastelen in de Landgoederenzone
  • Het voorkomen van wateroverlast
  • Het herstellen van ecologische waarden

Wat gaan we doen?

De Kanjel en Gelei worden ontkoppeld van de vijvers. Ook worden op enkele trajecten langs de beken taluds verflauwd. Dit biedt kansen voor verdere ontwikkeling van flora en fauna. Om wateroverlast vanuit gemeentelijke overstorten te beperken/voorkomen worden drie buffers aangelegd. Zowel de primaire watergangen als ook de aanwezige vijvers worden ontdaan van het aanwezige slib.

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2019-2020.

Betrokkenen bij project

Landgoedeigenaren, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, Provincie Limburg, omwonenden en  belanghebbenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl