Herinrichting Rode Beek Susteren – Oud Roosteren


Inleiding

We richten 1,6 kilometer van de Rode Beek opnieuw in. Het betreft het traject tussen de N276 en de monding in de Vloedgraaf bij Oud-Roosteren.

Projectdoel

  • Een robuust en klimaatbestendig watersysteem realiseren ter voorkoming van wateroverlast danwel droogte
  • Invulling geven aan de natuurfunctie van de beek zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water
  • Optimaliseren van een gebiedsbrede leefomgeving van het beekdal / beleving van de beek

Wat hebben we gedaan?

  • Het beekprofiel verruimen en de bergingscapaciteit vergroten
  • Kades aanleggen langs de rand van de herinrichtingsstrook
  • Aanbrengen van twee geautomatiseerde stuwen
  • Aanleggen van een hoogwatergeul
  • Aanbrengen van twee kokers onder de weg Bij de Molen
  • De beek vriendelijker inrichten met planten en dieren
  • Aanbrengen van beplanting zodat deze kan dienen als een ecologische verbindingszone

Planning

Dit project is afgerond.

Betrokkenen bij project

Gemeente Echt-Susteren, Provincie Limburg,  omwonenden en  belanghebbenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Wil Coenen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl