Omgevingswet


Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet en de integrale Keur!

Waterschap Limburg onderscheidt vijf thema’s om doelen te bereiken: veilige dijken, droge voeten, schoon water, natuurlijk water en voldoende water.

Waterschap Limburg staat samen met partners voor een grote opgave wat betreft  klimaatadaptatie. Thema’s op het terrein van voldoende, schoon en natuurlijk water vragen om een vertaling naar (boven) gemeentelijke schaal. Om droge voeten te kunnen houden, plaatsen of versterken we dijken. We laten beken meanderen, leggen regenwaterbuffers aan en koppelen samen met onze partners water af in stedelijk gebied.  Dit doen we onder ons motto ‘met de omgeving, voor de omgeving’. Ook werken we samen met onze partners aan het bestrijden van droogte en hittestress. In ons programma Water in  Balans komen veel van deze elementen samen.

De Omgevingswet geeft hierbij richting en brengt veel beleidsterreinen samen. De instrumenten in deze  omgevingswet stellen initiatieven uit de samenleving centraal, decentraal wat kan, centraal wat moet, dereguleren en zijn gericht op vertrouwen en  afstemming. Ja, mits is de gedachte, waarmee we samen onze ambities bereiken. Zo vormt water een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie, die ook in uw gemeente wordt opgesteld. In onze projecten Implementatie Omgevingswet en integrale Keur sorteren we voor op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Patrick van den Broeck: ‘Ook Waterschap Limburg is stevig aan de slag om de ambitie van de Omgevingswet mogelijk te maken. Het is fijn te constateren dat wij op vele vlakken al werken in de geest van de Omgevingswet. Daar ben ik trots op!’

Omgevingswet en ons kader

Aanlegsteiger Omgevingswet

Hoe realiseren wij onze doelen?

De Omgevingswet en het Keurkwartet bieden een juridisch karakter, maar er zit veel meer aan vast. Nog belangrijker is de andere manier van werken.  We kunnen onze doelen op verschillende manieren bereiken bijvoorbeeld door het opleggen van een juridische beperking (reguleren) , het instellen van een subsidie bij een initiatief (meewerken) of het ondersteunen van maatschappelijk initiatief (co-creëren). In 2018 geeft het Algemeen Bestuur richting aan onze beleidsdoelstellingen en de mate waarin we  onze ambities kunnen blijven realiseren. Uiteraard gaat Waterschap Limburg samen met de omgeving kijken hoe we dit in de toekomst kunnen uitvoeren.

Pilots

Het Waterschap Limburg neemt op dit moment al deel aan een aantal pilots in onze regio. De ambitie die we nastreven is enerzijds alvast leren omgaan met de Omgevingswet en anderzijds een goede manier van samenwerken te ontdekken.  
- Pilot Kwistbeek
- Pilot Bouwstenen

Meer weten over de Omgevingswet?

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Of ben je geïnteresseerd in onze aanpak? Neem contact op met onze projectleider omgevingswet Christel Verstappen, Waterschap Limburg. Bel 088 88 90 100 of stuur een e-mail naar: omgevingswet@waterschaplimburg.nl