Omgevingswet


Omgevingswet

In 2021 is de Omgevingswet van kracht

Met ingang van 2021 is landelijk de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten tot één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit wordt gedaan, omdat de huidige wetgeving te versnipperd en te complex is geworden. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen. Dit op basis van vertrouwen van overheden onderling, overheden en burgers en bedrijven. Een digitaal stelsel moet er voor zorgen dat het voor de burger gemakkelijker wordt en dat besluitvorming sneller kan.

Ook waterschap Limburg gaat aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

Omgevingswet_uvw_580

Ook waterschap Limburg gaat aan de slag met de nieuwe Omgevingswet zodat we goed zijn voorbereid bij inwerkingtreding in 2021. Samen met partners staan we voor een grote opgave wat betreft  klimaatadaptatie. Thema’s op het terrein van voldoende, schoon en natuurlijk water vragen om een vertaling naar (boven) gemeentelijke schaal. Om droge voeten te kunnen houden, plaatsen of versterken we dijken. We laten beken meanderen, leggen regenwaterbuffers aan en koppelen samen met onze partners water af in stedelijk gebied.  Dit doen we onder ons motto ‘met de omgeving, voor de omgeving’. Ook werken we samen met onze partners aan het bestrijden van droogte en hittestress. In ons programma Water in  Balans komen veel van deze elementen samen.
De Omgevingswet geeft hierbij richting en brengt veel beleidsterreinen samen. De instrumenten in deze  omgevingswet stellen initiatieven uit de samenleving centraal, decentraal wat kan, centraal wat moet, dereguleren en zijn gericht op vertrouwen en  afstemming. Ja, mits is de gedachte, waarmee we samen onze ambities bereiken. Zo vormt water een belangrijke bouwsteen voor de omgevingsvisie, die ook in uw gemeente wordt opgesteld. In onze projecten Implementatie Omgevingswet en integrale Keur sorteren we voor op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Patrick van den Broeck: ‘Ook Waterschap Limburg is stevig aan de slag om de ambitie van de Omgevingswet mogelijk te maken. Het is fijn te constateren dat wij op vele vlakken al werken in de geest van de Omgevingswet. Daar ben ik trots op!’

Omgevingswet en ons kader

Aanlegsteiger Omgevingswet

Hoe realiseren wij onze doelen?

Vooruitlopend op de Omgevingswet gingen we alvast een de slag met het maken van één nieuwe Keur. Deze Keur, in werking getreden op 1 april 2019,  is opgezet in de geest van de Omgevingswet. Dat wil zeggen vanuit de ja-mits gedachte, decentraal wat kan, minder regels en met vertrouwen in onze partners. Op die manier maakten we al een grote stap naar de invoering van de Omgevingswet en de waterschapsverordening in 2021.

Maar de Omgevingswet heeft niet alleen een juridisch karakter, er zit veel meer aan vast. Nog belangrijker is de andere manier van werken. We kunnen onze doelen op verschillende manieren bereiken; zo kunnen we naast het opleggen van een juridische beperking (reguleren), bijvoorbeeld ook  een subsidie instellen bij een initiatief (meewerken) of het maatschappelijk initiatief (co-creëren) ondersteunen.  Het Algemeen Bestuur geeft richting aan onze beleidsdoelstellingen en de mate waarin we onze ambities kunnen blijven realiseren. Het Waterschap Limburg bekijkt samen met de omgeving hoe we dit  kunnen uitvoeren.

Pilots

Het Waterschap Limburg neemt op dit moment al deel aan een aantal pilots in onze regio. De ambitie die we nastreven is enerzijds alvast leren omgaan met de Omgevingswet en anderzijds een goede manier van samenwerken te ontdekken.

  • Pilot Kwistbeek
  • Pilot Bouwstenen
  • Pilot Praktijkproef Keur Waterschap Limburg  in het DSO

Meer weten over de Omgevingswet?

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Of ben je geïnteresseerd in onze aanpak? Neem contact op met onze projectleider omgevingswet Chantal Jeuriens, Waterschap Limburg. Bel 088 88 90 100 of stuur een e-mail naar: omgevingswet@waterschaplimburg.nl