Projectbesluit


aanleg dijk venlo-zuid

In het projectbesluit staat beschreven op welke manier een bepaald project zal worden uitgevoerd. De provincie, het Rijk of het waterschap kan hiermee het omgevingsplan van de gemeente aanpassen.

Het projectbesluit is de opvolger  van het projectplan Waterwet (maar o.a. ook vande plannen van et Rijk, de Provincie en Rijkswaterstaat). Het projectbesluit onder de Omgevingswet is een besluit dat ambtshalve door de minister, gedeputeerde staten of het dagelijks bestuur van een waterschap wordt genomen en dat bedoeld is om complexe projecten met een publiek belang in de fysieke leefomgeving toe te staan (ow 5.44).

Inhoud projectbesluit

In het projectbesluit staat in ieder geval:

  • hoe het project eruit zal zien
  • welke maatregelen en voorzieningen het bevoegd gezag zal nemen om het project te realiseren (dit kunnen permanente of tijdelijke maatregelen en voorzieningen zijn)
  • welke maatregelen het bevoegd gezag zal nemen om nadelige gevolgen voor de leefomgeving ongedaan te maken, te beperken of te compenseren (dat zijn maatregelen tijdens de uitvoering van het project, maar ook om een project in werking te hebben of in stand te houden).

Participatie

In het projectbesluit geeft het bevoegd gezag aan welke oplossingen het heeft onderzocht. Ook staat erin hoe het bevoegd gezag burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen hierbij heeft betrokken;  hoe de participatie is uitgevoerd. Tot slot gaat het projectbesluit in op de (eventuele) oplossingen die derden hebben aangedragen en op de adviezen van deskundigen hierover.

Overige bepalingen

Het bevoegd gezag volgt voor het projectbesluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Aanvullend daarop geldt:

  • iedereen kan zienswijzen indienen op het ontwerpprojectbesluit (artikel 16.23 van de  Omgevingswet)
  • van het ontwerpprojectbesluit wordt mededeling gedaan in het Waterschapsblad, het provinciaal  blad of de Staatscourant

Tegen het projectbesluit staat rechtstreeks beroep open bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook is beroep mogelijk tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten voor een projectbesluit van het waterschap.

Het Rijk kan de bevoegdheid om een projectbesluit vast te stellen overdragen aan Gedeputeerde Staten (artikel 5.44b Omgevingswet).  Dat wordt gepubliceerd in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis bladen (artikel 5.1 Omgevingsbesluit).

Inwerkingtreding

Een projectbesluit treedt vier weken na het moment waarop het bevoegd gezag het ter inzage heeft gelegd (artikel 16.78, 1e lid Ow) in werking. Een projectbesluit van het waterschap treedt 4 weken na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten in werking (artikel 16.78, 4e lid Omgevingswet).