Afstemming vergunningen


afstemming vergunning

De Omgevingswet gaat een grote rol spelen in het proces van vergunningverlening. Alle vergunningaanvragen moeten in principe via de reguliere procedure binnen 8 weken worden afgehandeld. Ook de manier van toetsen van de vergunningsaanvraag verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief, binnen de kaders, mogelijk maken?’

Zijn bij de vergunningaanvragen meerdere overheden betrokken, dan wordt één bevoegd gezag aangewezen als coördinator van het afhandelingsproces.

De aanvrager/initiatiefnemer moet over dezelfde informatie beschikken als de overheden. Dit houdt in dat de geldende regels begrijpelijk en toegankelijk  moeten worden en dat de aanvrager het proces van  vergunningverlening digitaal moet kunnen volgen.

De initiatiefnemer(s) moeten bij de vergunningaanvraag aangeven hoe de participatie is geregeld,  de belangen van  belanghebbenden zijn gehoord en hoe het resultaat daarvan is verwerkt in het plan.

Bij een complexe aanvraag is het waarschijnlijk niet mogelijk om binnen 8 weken een zorgvuldig  proces van overleg  over de vergunningaanvraag te doorlopen met bestuurlijke partners, ketenpartners en belanghebbenden.  Dan is het advies om een uitgebreider vooroverleg in te richten dat ‘Omgevingswetproof’. Het (eventuele) vooroverleg speelt zich af voordat de formele vergunningaanvraag wordt ingediend en de afhandeltijd van 8 weken gaat lopen.