Actueel / nieuws


nieuws

Op 20 juli 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg de ontwerpen van het Participatiebeleid WL-WBL en de Participatie- en inspraakverordening  WL vast gesteld. Voordat wij deze regelingen in november 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorleggen, wordt u eerst de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen.

Hoe kunt u meedoen met het waterschap?

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Overheden mogen zelf bepalen hoe ze hun participatiebeleid vormgeven. Hun visie op participatie en hun uitgangspunten kunnen ze in dat beleid opnemen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid, de representativiteit en de betrokkenheid van ondervertegenwoordigde groepen. Maar ook over hun eigen rol en over de manier waarop het participatieresultaat wordt meegewogen in het uiteindelijke plan.

Door dit beleid duidelijk vast te stellen, is voor alle betrokkenen duidelijk hoe zij kunnen meedenken en meedoen. Provincies, waterschappen en gemeenten zijn dan ook verplicht om participatiebeleid op te stellen. De huidige werkwijze van het waterschap voldoet op veel punten al aan de vereisten uit de Omgevingswet. Het waterschap gaat daarom door met haar huidige werkwijze, vult deze aan en verankert de werkwijze juridisch waar de wet dit eist in het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening.

Op 20 juli 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg de ontwerpen van het Participatiebeleid WL-WBL en de Participatie- en inspraakverordening  WL vast gesteld. Voordat wij deze regelingen in november 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorleggen, wordt u eerst de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Dit betekent dat wij graag uw mening horen over de stukken.

Het Participatiebeleid WL-WBL en de Participatieverordening WL liggen van 2 augustus – 13 september 2021 ter inzage.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de periode van ter inzage legging zoals hiervoor is aangegeven, kunt u uw zienswijze geven op de ontwerpen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: door een brief te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg naar Postbus 2207, 6040 CC te Roermond;
  • Schriftelijk: door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: omgevingswet@waterschaplimburg.nl;
  • Mondeling: hiervoor kunt u contact opnemen met het kantoor via het telefoonnummer 088 – 88 90 100 om de mogelijkheden te bespreken.

Vereisten

U wordt verzocht om de volgende onderdelen in uw zienswijze op te nemen:

  • Naam, adres, woonplaats en bij voorkeur ook uw e-mailadres;
  • Als u de zienswijze namens iemand anders indient, dan hebben wij ook de contactgegevens van deze persoon/personen nodig;
  • Waar uw zienswijze betrekking op heeft (Participatieverordening en/of Participatiebeleid);
  • Uw zienswijze.

Meer informatie