Omgevingswet


omgevingswet website carousel 2500x600

In 2022 is de Omgevingswet van kracht

De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2024.  Deze wet vervangt 26 bestaande wetten tot één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit wordt gedaan, omdat de huidige wetgeving te versnipperd en te complex is geworden. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen. Dit op basis van vertrouwen van overheden onderling, overheden en burgers en bedrijven. Het motto van de Omgevingswet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Door informatie digitaal met elkaar te delen via een  digitaal stelsel wordt  voor de burger gemakkelijker en gaat de besluitvorming sneller.

Omgevingswet: waarom en wat?

dijkafsluiter baarlo

Hier leest u wat de overheid wil bereiken met de invoering van de Omgevingswet en wat de Omgevingswet voor u betekent.

Projectbesluit: wat houdt dat in?

dijkaanleg venlo zuid

Overheden kunnen voor de uitvoering van een project  de projectprocedure gebruiken. Soms is deze procedure verplicht.

Afstemming vergunningen

herinrichting tungelroyse beek

Bij een complexe aanvraag is het advies om, voordat de vergunningaanvraag wordt ingediend,  een vooroverleg in te richten.

Waterschaps-verordening

beregenen

De Waterschapsverordening bevat de juridische regels van het Waterschap voor de fysieke leefomgeving.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DSO

Het omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt.

In gesprek met gemeenten

gemeente

Het Waterschap gaat graag in gesprek met gemeentes die aan de slag gaan met een omgevingsplan of omgevingsvisie.

Actueel / Nieuwsoverzicht

nieuws

Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg het Participatiebeleid WL-WBL en de Participatie- en inspraakverordening WL vast gesteld.

De omgevingswet in de praktijk

tuinderskast

Hier vindt u verhalen over de wensen en verwachtingen ten aanzien van de Omgevingswet.