Vispassage Volmolen


geul-bij-valkenburg-4 (Breedbeeld)

Inleiding

Rond de Volmolen in Epen ontstaat bij hevige buien regelmatig wateroverlast. Natuurmonumenten en Waterschap Limburg werken samen om er voor te zorgen dat het molengebouw droge voeten houdt. Gelijktijdig met het vervangen van de stuw wordt er een vistrap aangelegd.

Inhoud van het project

provincielimburg gesubsidieerd_door_kleur_1De Geul herbergt verschillende bijzonder vissoorten, zoals de beekforel, de beekdonderpad en de beekprik. Joke Kersten, portefeuillehouder beekherstel Waterschap Limburg: ‘Om deze vissoorten de kans te geven om zich stroomop- en afwaarts te verplaatsen is het nodig dat barrières in de Geul worden opgeheven. De huidige stuw is zo’n barrière. Naast de stuw komt nu een vistrap die er voor zorgt dat vissen om de stuw heen kunnen zwemmen.’

Om het molengebouw heen wordt een verhoging aangelegd om er voor te zorgen dat het molengebouw droog blijft bij een hoogwater. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot halverwege de zomer duren.

Projectdoel
  • Voldoen aan de randvoorwaarden van de Europese Kaderrichtlijn Water
  • Bevorderen van vistrek in de Geul
  • Herstel van ecologische waarden in de Geul
Wat gaan we doen?

De Volmolen te Epen belemmert de vistrek in de Geul. Het waterschap legt er een nieuwe vispassage
aan conform de nieuwste inzichten op het gebied van vismigratie en vispassages. Door de aanleg van
een nieuwe vispassage worden het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar
verbonden en kunnen optrekkende vissen de Volmolen passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van
deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen.

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2019.

Betrokkenen bij project

Gemeente Gulpen-Wittem, Natuurmonumenten, omwonenden en  belanghebbenden

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Kim Baeten via 
088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl

Meer informatie

Kijk voor de laatste stand van zaken over de uitvoering op de website van de aannemer Dijkencombi.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Dit project word gefaseerd uitgevoerd. Voor de deverse fases zijn tijdsbestekken gemaakt. Deze kunt u via onderstaande link raadplegen.

Projecten in uw gemeente