Waterkracht


waterkracht

Waterkracht uit stromend water kan in alle rivieren en beken die vrij afstromen worden gewonnen op de locaties waar de stroomsnelheid en het debiet (de hoeveelheid water die een rivier of beek per tijdseenheid transporteert of afvoert) voldoende hoog is

Waterkracht uit verval kan worden teruggewonnen op locaties met een stuw of dam waar het verval en het debiet voldoende hoog is.

Het technisch en economisch potentieel voor de winning van elektriciteit uit stroming en verval in de rivieren en beken van WL is echter zeer beperkt omdat de rivieren en beken in Limburg doorgaans een (te) laag debiet, verval en stroomsnelheid hebben.

De meest kansrijke locaties voor de winning van waterkracht zijn op de kaart in beeld gebracht. De grootste potentie zit bij stuwen in grotere beken. Hoe groter het verval en de afvoer, des te groter het potentieel. Energie uit vrije stroming heeft veel minder potentie, omdat de stroomsnelheden relatief laag zijn en veel beken gestuwd zijn.

Omdat de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt beperkt is, kan de waterkrachtcentrale vrijwel altijd op het lokale elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Dit heeft als voordeel dat de kosten voor een elektriciteitsaansluiting dan relatief beperkt zijn. Desondanks is de financiële haalbaarheid van waterkrachtprojecten klein vanwege de beperkte schaal.

Per locatie is het feitelijke potentieel beperkt tot het energieverbruik van maximaal enkele woonhuizen. Over heel Limburg wordt het potentieel geschat op energie voor enkele duizenden huishoudens.

Vanwege de (te) geringe bijdrage van waterkrachtprojecten aan energieneutraliteit voor WL en WBL, zijn wij niet voornemens om zelf te investeren in waterkrachtprojecten. Mocht u wel geïnteresseerd zijn om een waterkrachtproject in onze rivieren/beken te initiëren dan willen wij daar mogelijk wel in faciliteren.  Wij faciliteren initiatieven indien wordt voldaan aan de randvoorwaarden die gelden om onder andere het water(eco)systeem te beschermen, de hoogwaterafvoer te garanderen, wateroverlast te voorkomen en om onze beheertaken goed te kunnen blijven uitvoeren.


Contact