Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht


Waterschap Limburg gaat in totaal ongeveer 5,5 km van de watergangen Kanjel en Gelei herinrichten. In hoofdzaak zal het onderhoudsslib verwijderd worden, de waterloop waar mogelijk licht meanderen en de taluds flauwer aangelegd. Daar waar de watergang nu deel uit maakt van waterpartijen van derden zal een omleiding gegraven worden waarbij de voeding en lozing naar de diverse waterpartijen geregeld wordt met een stuw. Tevens worden enkele buffers aangelegd t.b.v. het verminderen van vuilwateroverstorten vanuit het gemeentelijk riool.

Projectdoel

  • Zorgen voor voldoende water voor de kastelen in de Landgoederenzone
  • Het voorkomen van wateroverlast
  • Het herstellen van ecologische waarden

Wat gaan we doen?

De Kanjel en Gelei worden ontkoppeld van de vijvers. Ook worden op enkele trajecten langs de
beken taluds verflauwd. Dit biedt kansen voor verdere ontwikkeling van flora en fauna. Om
wateroverlast vanuit gemeentelijke overstorten te beperken/voorkomen worden drie buffers
aangelegd. Zowel de primaire watergangen als ook de aanwezige vijvers worden ontdaan van het
aanwezige slib.

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2018-2019.

Betrokkenen bij project

Landgoedeigenaren, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, Provincie Limburg, omwonenden en  belanghebbenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.
logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via
088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl


Locatieaanduiding Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht

P026401 kaartje HI Kanjel en Gelei, gemeenten Maastricht en Meerssen