Gebiedspilot Eckeltsebeek


De Eckeltsebeek (gelegen in de gemeente Bergen) ontwatert het laaggelegen landbouwgebied ten oosten van de rivierduinen en breekt ter hoogte van Afferden door het rivierduincomplex om ten zuiden van deze plaats in de Maas uit te monden. De Horsterbeek is een van de  zijbeken van de Eckeltse Beek. Het stroomgebied van beide beken reikt tot in het nabijgelegen Duitsland.

Aanleiding van het project is dat het stroomgebied van de Schelkensbeek in de zomer van 2016 geconfronteerd is met ernstige wateroverlast. Deze overlast is geen incident meer, maar een uiting van een steeds verder veranderend klimaat. Dit vraagt om een heroverweging van de werking van het watersysteem. De Eckeltsebeek  is daarom in het actieprogramma van Water in Balans opgenomen als gebiedspilot. Hierin gaan we samen met onze partners wateroverlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen door het treffen van inrichtingsmaatregelen en door te zorgen dat op de locatie snel en adequaat wordt gehandeld bij extreme neerslag. We hebben hierbij ingezet op de volgende onderwerpen:
- controle bestaande infrastructuur
- controle bestaande kunstwerken
- maairegime: kan o.a. inhouden extra maaien, dynamisch onderhoud en bezien werking maaikalender.

Projectdoel

Doelstelling in de Eckeltsebeek was het realiseren van een uitvoeringsplan voor een klimaat robuust beeksysteem dat in gemiddelde situaties de aanwezige (gebruiks-)functies faciliteert en alleen bij extreme neerslag of droogte beperkt tot schade of overlast leidt.

Het watersysteem in Eckeltsebeek en omgeving functioneert onvoldoende in relatie tot de huidige en toekomstige klimaatsveranderingen, waardoor er grondwateroverlast voor de landbouw optreedt. Het waterschap gaat nu deze beek klimaatbestendig te maken.

Wat gaan we doen?

De volgende maatregelen zijn inmiddels afgerond:

  • Huidige situatie in beeld brengen(hydrologisch model en evt. extra peilbuizen)
  • Analyseren watersysteem
  • Oplossingen bedenken indien watersysteem niet aan de norm voldoet en deze afstemmen met de streek
  • Toetsen aan toekomstig beschermingsniveau en klimaatsverandering meenemen.

Maatregelen die nog gaan plaatsvinden zijn:

  • Eindresultaat evalueren en monitoren (met gebied in gesprek blijven)
  • Als extra opgave zat bij deze opdracht om na te gaan of ruïne gracht Bleijenbeek weer kan worden aangesloten, conform bestuurlijk terreinbezoek
  • Vergroten profiel hoogwatergeul, aanleg/aanpassing winterbed op diverse plaatsen, verdiepen huidige profiel op diverse plaatsen, herstellen taluds en reinigen en aanpassen kunstwerken, aangepast onderhoud.

Planning

De planvoorbereiding is gepland in het vierde kwartaal van 2018 - eerste kwartaal 2019, de uitvoering en realisatie in 2019.

Betrokkenen bij project

LLTB afdeling Maasduinen, Gemeente Bergen, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Coöperatieve vereniging kleine particuliere grondeigenaren in het NP Maasduinen, Provincie Limburg, Agrariërs, Golfbaan Bleijenbeek, Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek, Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager A. Dewitte via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl