Gebiedspilot Schelkensbeek


De Schelkensbeek is een beek die ontspringt ten zuidoosten van Reuver, en langs de buurtschap Offenbeek en het Rijksbeschermd gezicht Ronkenstein en de Schelkensberg stroomt om ten noorden van Reuver in de Maas uit te monden

Aanleiding van het project is dat het stroomgebied van de Schelkensbeek in de zomer van 2016 geconfronteerd is met ernstige wateroverlast. Deze overlast is geen incident meer, maar een uiting van een steeds verder veranderend klimaat. Dit vraagt om een heroverweging van de werking van het watersysteem. De Schelkensbeek is daarom in het actieprogramma van Water in Balans opgenomen als gebiedspilot. Hierin gaan we samen met onze partners wateroverlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen door het treffen van inrichtingsmaatregelen en door te zorgen dat op de locatie snel en adequaat wordt gehandeld bij extreme neerslag. We hebben hierbij ingezet op de volgende onderwerpen:
- controle bestaande infrastructuur
- controle bestaande kunstwerken
- maairegime: kan o.a. inhouden extra maaien, dynamisch onderhoud en bezien werking maaikalender.

Projectdoel

Doelstelling in de Schelkensbeek was het realiseren van een uitvoeringsplan voor een klimaat robuust beeksysteem dat in gemiddelde situaties de aanwezige (gebruiks)functies faciliteert en alleen bij extreme neerslag of droogte beperkt tot schade of overlast leidt.

Het watersysteem in Schelkensbeek en omgeving functioneert onvoldoende. De waterhuishouding  is veranderd als gevolg van de aanleg van de A73. Hierdoor zijn er een aantal knelpunten ontstaan. Tevens is in de hele beek sprake van achterstallig onderhoud waardoor er grondwateroverlast en inundatieschade in de landbouw optreedt. Het waterschap gaat nu de beek klimaatbestendig maken.

Wat gaan we doen?

De volgende maatregelen zijn inmiddels afgerond:

  • Diverse maatregelen korte termijn (zoals het aanpassen/verwijderen bestaande duikers)
  • Huidige situatie in beeld brengen (hydrologisch model en evt. extra peilbuizen)
  • Analyseren watersysteem (normen bepalen, bepalen of capaciteit duikers voldoet)
  • Oplossingen bedenken indien watersysteem niet aan de norm voldoet (bijv. waterverdeling, winterbed aanpassen, stuwbeheer, duikers eruit) en deze afstemmen met burgers in de streek.

Maatregelen die nog gaan plaatsvinden zijn:

  • Eindresultaat evalueren en monitoren (met gebied in gesprek blijven)
  • Uitvoeren maatregelen lange termijn: aanpassen duikers op lastige trajecten en plaatsen stuwen, trajecten herprofileren waarbij eigendom ontbreekt, de watergangen in het kassengebied scheiden tot aparte systemen en nader onderzoek en uitwerking.

Planning

De planvoorbereiding is gepland in het vierde kwartaal van 2018 - eerste kwartaal 2019, de uitvoering en realisatie in 2019.

Betrokkenen bij project

LLTB, Gemeente Beesel, Gemeente Venlo, Staatsbosbeheer, Provincie Limburg, Agrariërs, NIBA/Drakenrijk, Rijkswaterstaat en Camping Petrushoeve.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met Omgevingsmanager A. Dewitte  via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl