Dijkversterking Kessel


Dijktraject Kessel is een kort dijktraject. Over een groot deel van de dijk loopt een weg. De dijk ligt in een open landschap met uitzicht op de Maas en er is veel recreatief fietsverkeer. De huidige dijk voldoet niet aan de wettelijke normering en dient te worden versterkt. Als mogelijke oplossingsrichting hebben bewoners uit Kessel het waterschap verzocht de dijk uit de Waterwet te halen.

Wat gaan we doen?

De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei sprak najaar 2017 de voorkeur uit om dijktraject Kessel uit de Waterwet te halen. In de stuurgroep zitten de vertegenwoordigers van het Rijk, Provincie, de 7 gemeenten en het waterschap. Ze gaf het waterschap opdracht om de consequenties inzichtelijk te maken en mogelijke stappen verder voor te bereiden. In juni 2018 zette de stuurgroep een aantal belangrijke stappen richting het uit de Waterwet halen.

 • De woningen aan de Haagweg liggen hoger dan de kruin van de dijk, behalve een bedrijfsruimte in een souterrain. Dit betekent dat in de huidige situatie geen van de woningen er in bescherming op achteruit gaat als de status van de dijk verandert.
 • Voor de woningen aan de Haagweg worden geen maatwerkoplossingen toegepast. De mogelijke uitzondering voor de bedrijfsruimte gaan we nader onderzoeken.
 • Alle belanghebbenden (overheden en bewoners) zijn unaniem voorstander voor het laten vervallen van de waterkerende functie van de dijk. Er is unanieme voorkeur voor ‘geen status’. Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas maken (nieuwe) afspraken over het eigendom en het beheer van de grond als onderdeel van de openbare ruimte.
 • Voor het uit de Waterwet halen is het nodig om diverse formele procedures te doorlopen. De Stuurgroep heeft de volgende afspraken gemaakt:
  >> Er is een wijziging van de Waterwet nodig en een Algemene Maatregel van Bestuur door het Rijk. Waterschap Limburg doet hiervoor een principeverzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dit staat gepland na de zomer van 2018.
  >> Waterschap Limburg haalt de dijk uit de legger. In een legger staan de normen waaraan dijken en andere werken moeten voldoen. Op het wijzigen van de legger is inspraak mogelijk. Naar verwachting vindt definitieve vaststelling van de legger 2e kwartaal 2019 plaats.
  >> Gemeente Peel en Maas herziet de bestemmingsplannen waarin de dijk is opgenomen. Op het wijzigen van het bestemmingsplan is inspraak mogelijk. Naar verwachting vindt definitieve vaststelling van de bestemmingsplannen 2e kwartaal 2019 plaats.
 • Op het moment dat bovengenoemde besluiten onherroepelijk zijn, doet Waterschap Limburg het formele verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om Kessel uit de Waterwet te halen. De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei verwacht dat dit medio 2019 het geval zal zijn.

Planning

2017-2019              planuitwerkingsfase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.