Herinrichting Thorner-, Panheelder-, Raam en Itterbeek


Inleiding

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat Waterschap Limburg de dijkring Thorn-Wessem versterken. Het is wenselijk voor dit dijktraject de voorliggende kansrijke alternatieven voor dijkversterking in samenhang met ecologisch beekherstel en andere wateropgaven uit te werken. De Thornerbeek stroomt voor een belangrijk gedeelte parallel aan de waterkering van Dijkring Thorn-Wessem. De ligging van de beek leidt tot verhoogd risico in relatie tot hoogwaterbescherming.

Tijdens hoogwater kampt Wessem met hoge grondwaterstanden. Dit wordt mede veroorzaakt doordat tijdens hoogwater situaties op de Maas, de afvoer van de Thornerbeek gedeeltelijk via de Panheelderbeek (via Sifon kanaal Wessem-Nederweert) en Slijbeek verloopt.

De Thornerbeek en benedenloop van de Panheelderbeek voldoen niet aan de functie van Natuurbeek en de doelen vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water). De ecologische verbinding met de Maas functioneert onvoldoende door barrières voor vismigratie (beekmonding) en overige fauna.

Projectdoel

Integrale planuitwerking van de hoogwaterbescherming (dijkring Thorn-Wessem) en watersysteemopgaven voor de Thornerbeek en benedenloop Panheelderbeek:

 • De waterkeringen voldoen na realisatie aan de normen van 1 januari 2017
 • Het watersysteem is robuust en veerkrachtig
 • De Thornerbeek geeft invulling aan haar functie “Natuurbeek” en ontwikkelt zich tot een natuurbeek die voldoet aan de KRW criteria.
 • Integrale aanpak beekherstel en hoogwaterbescherming (Dijkring Thorn-Wessem)
 • Verbetering beleefbaarheid en toegankelijkheid beekdal
 • Doelrealisatie interactief met de omgeving.

Door het realiseren van een robuust en veerkrachtig beeksysteem worden de doelen ten aanzien van de verduurzaming en het klimaatbestendig maken van het watersysteem bediend (NBW, WB21, Deltaplan hoge zandgronden, Nieuw Limburg Peil, Water in Bala

Wat gaan we doen?

Globale maatregelen

 • Opheffen migratiebarrières, bv door aanleg van vispassages en aanpassing beekmonding
 • Aanbrengen beschaduwing beek
 • Realiseren meanderzones; waar mogelijk herstellen van oude meanders
 • Realiseren ruimte voor stroming en morfologische processen
 • Optimaliseren onderhoud (ged. aanleg onderhoud- en/of bereikbaarheidstroken.
 • Optimaliseren watersysteem met intentie, het opheffen van bestaande syfon Panheelderbeek onder het kanaal Wessem-Nederweert.

Planning

De planning en procedures in het kader van het beekherstel zijn gelijk geschakeld aan het hoogwaterbeschermingsprogramma voor de dijkring, uitvoering staat gepland in 2020.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Maasgouw
 • Waterschap Limburg
 • Provincie Limburg
 • Rijkswaterstaat
 • Bewoners en belanghebbenden
  logo rijkswaterstaat
  het project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.