Vispassage Volmolen


Elrits

Waterschap Limburg heeft eind 2019 een nieuwe vispassage aangelegd bij de Volmolen. Tevens is het gebied rondom het molengebouw verhoogd om ervoor te zorgen dat het molengebouw droog blijft tijdens hoogwater. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Meer kans voor elrits en beekdonderpad

De Volmolen in Epen ligt tussen de Geul en een gegraven molentak en belemmerde de visoptrek in de Geul. In de molentak werd water opgestuwd om het verval van het water bij het waterrad te vergroten. Daarom heeft Waterschap Limburg eind 2019 een nieuwe vispassage aangelegd met de nieuwste inzichten op het gebied van vismigratie en vispassages. Door de aanleg van deze vispassage zijn het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar verbonden en kunnen optrekkende vissen de Volmolen passeren. Arnold Jansen ‘Met deze vispassage hebben we het leefgebied van een aantal vissoorten vergroot en kan de populatie toenemen. De elrits en de beekdonderpad zijn in Nederland zeer zeldzaam. Zij profiteren hier zeker van, de Geul is immers hun belangrijkste leefgebied.’

Hoogwaterbescherming gebouwen

Rond het molengebouw, een molenhuis en de stallen die om een binnenplaats liggen, is een verhoging aangelegd, die ervoor zorgt dat het molengebouw droog blijft bij hoogwater.

Projectdoel

  • Voldoen aan de randvoorwaarden van de Europese Kaderrichtlijn Water
  • Bevorderen van vistrek in de Geul
  • Herstel van ecologische waarden in de Geul

Betrokkenen bij project

Dit project is tot stand gekomen door gemeente Gulpen-Wittem, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg en Provincie Limburg.Het project is mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl