Het project in Well


Well

“Onze Maas. Onze veiligheid.” Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie. Door extreme weersomstandigheden gaat de Maas meer water afvoeren. We weten dat veel dijken daar niet tegen bestand zijn. Dat geldt ook voor Well.

De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De huidige dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. De situatie in Well is bijzonder omdat in Oud Well de harde kering door de tuinen van bewoners gaat. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied.

Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn de huidige dijken aangelegd. Inmiddels weten we dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om Well en omgeving ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken verhoogd en versterkt worden.

Naast het versterken van de dijken werd ook onderzocht of de dijk verlegd kan worden. Dit gebeurde in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu. Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die door de dijkversterking op andere plekken wordt weggenomen. In Well werd specifiek onderzocht of de Oude Maasarm, tussen de kernen Oud Well, Elsteren en de Paad, bij hoogwater weer kan gaan mee stromen. Vroeger stroomde er bij hoogwater namelijk water uit de Maas via deze oude geulpatronen. Om deze zogeheten ‘Groene Rivier’ weer te herstellen, moeten nieuwe dijken worden aangelegd en moet een gedeelte van het bestaande dijktraject worden verwijderd. De dorpskernen blijven op die manier beschermd, terwijl tussen de dorpskernen door water kan stromen.

Er staat dus wat te gebeuren. Maar hoe zorgen we voor veilige dijken die passen in het landschap? Hoe behouden we het charmante karakter van het historische dorp Well? En wat betekent dit voor het zicht op de Maas? Kortom: hoe doen we dit veilig en op een zo aantrekkelijk mogelijke manier?

Samen met de gemeente Bergen ging het waterschap al vroeg in het proces in gesprek met de omgeving. Er is een omgevingswerkgroep in het leven geroepen en er werden keukentafelgesprekken en ontwerpsessies gehouden. Samen werden de kansen en knelpunten in beeld gebracht.

Het waterschap zocht samen met de bewoners van Oud Well naar een goede oplossing voor de kering in de achtertuinen. De bewoners mochten daarbij zelf binnen de kaders van het waterschap het tracé bepalen.

Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt en vastgelegd in het ontwerp voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage. Voor de definitieve vaststelling heeft iedereen de mogelijkheid gehad om met een zienswijze op de plannen te reageren. In juli 2020 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap de nota voorkeursalternatief met milieueffectrapportage vastgesteld. De minister steunt de tracékeuze voor de dijkverlegging (Groene Rivier).

De volgende stap is het verder onderzoeken en ontwerpen van het voorkeursalternatief en de vastlegging ervan in formele plannen.

Deze formele plannen bestaan uit een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet met de milieueffectrapportage. De stukken worden ter inzage gelegd, zodat de omgeving opnieuw formeel kan reageren op de plannen. Dit kan door het indienen van een zienswijze. Het waterschap bekijkt alle reacties zorgvuldig. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten kan het waterschap het ontwerp aanpassen.

Na vaststelling door het waterschap en goedkeuring door de provincie komt het Projectbesluit Omgevingswet ter inzage voor beroep en volgt de uitvoeringsfase. Zo wordt een aannemer gecontracteerd en wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering. De uitvoeringsfase zal overlast met zich mee brengen. Dat kunnen we niet voorkomen, wel zoveel mogelijk beperken.

Publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina.