Het project in Steyl - Maashoek


Steyl - Maashoek HWBP boek

“Onze Maas. Onze veiligheid.” Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie. Door extreme weersomstandigheden gaat de Maas meer water afvoeren. We weten dat veel dijken daar niet tegen bestand zijn. Dat geldt ook voor Steyl - Maashoek.

Het kloosterdorp Steyl is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De huidige dijk bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter hoog. De dijk is onderdeel van het dijktraject Venlo en vormt op dit moment een zwakke plek in dit traject.

Na de overstromingen in de jaren ‘90 is de huidige dijk aangelegd. Inmiddels weten we dat de dijk niet hoog en sterk genoeg meer is om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Zo brak de dijk in 2003 al eens door. De groene dijk en keermuur moet nu aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater. Op sommige plaatsen wel zo’n 2,5 meter hoog. In het zuiden moet de dijk ook gaan aansluiten op de hoge grond.

Er staat dus wat te gebeuren. Want hoe zorgen we voor veilige dijken op een zo aantrekkelijk mogelijke manier? Hoe behouden we het zicht op de ‘skyline’ van dit beschermd dorpsgezicht? En wat betekent dit voor het zicht vanaf het dorp op de Maas?

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht om samen de opgave, de kansen en de knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken.

De uiteindelijke afweging maakt het waterschap, in overleg met Rijk, provincie en gemeente, aan de hand van een afwegingskader waar verschillende belangen een rol spelen. Vanwege het bijzondere beschermde karakter van het dorp én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die in de grond verwerkt zit en zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater. Deze oplossing heeft als groot voordeel dat het grootste deel van de dijk alleen zichtbaar is op het moment dat het ook echt nodig is. Bovendien zal ook het plein, de Maashoek, worden verhoogd zodat het panorama op de Maas intact blijft. Op 8 januari 2019 heeft het waterschap de oplossing in het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld.

Volgende stap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Zo wordt bijvoorbeeld de omgeving nauw betrokken bij de inrichting van de Maashoek. Er wordt samen gekeken hoe de aansluiting op de hoge grond kan plaatsvinden en hoe de Maashoek ingepast kan worden. Ook start het waterschap met een marktverkenning om aanbieders uit te dagen met innovatieve oplossingen te komen voor de zelfsluitende kering.

Alle plannen worden uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet. Dan kan de omgeving formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Het waterschap bekijkt alle reacties zorgvuldig. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten, kan het waterschap de plannen aanpassen. Na vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet start de voorbereiding van de uitvoeringsfase. De uitvoeringsfase brengt ongetwijfeld enige hinder met zich mee.