Het project in Steyl - Maashoek


Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg bouwt samen met haar partners aan sterke dijken én een aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Door extreme weersomstandigheden gaat de Maas meer water afvoeren. We weten dat veel dijken daar niet tegen bestand zijn. Dat geldt ook voor Steyl - Maashoek.

Het kloosterdorp Steyl is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De huidige dijk bestaat uit een groene dijk afgewisseld met een keermuur. Op een groot deel van de keermuur wordt bij hoogwater een demontabele wand gezet van 1.75 meter hoog. De dijk is onderdeel van het dijktraject Venlo en vormt op dit moment een zwakke plek in dit traject.

Noodmaatregel

Na de overstromingen in de jaren ‘90 is de huidige dijk aangelegd. Inmiddels weten we dat de dijk niet hoog en sterk genoeg meer is om Steyl ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Zo brak de dijk in 2003 al eens door. En tijdens de hoogwatercrisis van 2021 was het nodig om aanvullend op de demontabele keringen, ook een noodmaatregel in werking te stellen: een extra tweede ‘dijk’ binnendijks van big bags. Daarna is de Maashoek binnendijks onderwater gezet om zo de waterkering extra stabiliteit te geven door tegendruk te bieden tegen het buitendijkse Maaswater.

De groene dijk en keermuur moet nu aanzienlijk verhoogd worden om Steyl ook de komende 50 jaar veilig te houden voor hoogwater. Op sommige plaatsen wel zo’n 2,5 meter hoog. In het zuiden moet de dijk ook gaan aansluiten op de hoge grond.

Samen de opgave verkennen

Samen met de gemeente Venlo ging Waterschap Limburg in gesprek met de bewoners en bedrijven ‘op’ Steyl. Er werd een omgevingswerkgroep opgericht om samen de opgave, de kansen en de knelpunten te verkennen. Met alle kennis uit het gebied op tafel kon het waterschap zorgvuldige keuzes maken.

De uiteindelijke afweging maakt het waterschap, in overleg met Rijk, provincie en gemeente, aan de hand van een afwegingskader waar verschillende belangen een rol spelen.

Unieke oplossing: zelfsluitende kering

Vanwege het bijzondere beschermde karakter van het dorp én het feit dat het plein een publieke plek is, kon het waterschap kijken naar een unieke oplossing: een zelfsluitende kering. Dat is een kering die in de grond verwerkt zit en zonder enig menselijk ingrijpen ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater. Deze oplossing heeft als groot voordeel dat het grootste deel van de dijk alleen zichtbaar is op het moment dat het ook echt nodig is. Bovendien zal ook het plein, de Maashoek, worden verhoogd zodat het panorama op de Maas intact blijft. Op 8 januari 2019 heeft het waterschap deze oplossing in het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld.

Volgende stap was een marktverkenning om aanbieders uit te dagen met innovatieve oplossingen te komen voor de zelfsluitende kering. In 2021 werkten drie aannemers een ontwerp uit dat aan vier strenge criteria (prijs, ruimtelijke kwaliteit, technische betrouwbaarheid en mogelijke omgevingshinder) moest voldoen. Na dit intensieve aanbestedingsproces, heeft het waterschap een contract met combinatie Dijkzone Alliantie afgesloten. Zij kregen de hoogste totaalscore.

Vervolg procedure

Het voorkeursalternatief werd ondertussen ook uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet. Dat ging ter inzage zodat de omgeving formeel kon reageren door een zienswijze in te dienen. Dat is ook gedaan: in totaal ontving het waterschap acht zienswijzen. Elke zienswijze is bestudeerd en er is verder onderzoek gedaan.

Op 15 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarna het Projectplan voor de dijkversterking Steyl-Maashoek vastgesteld. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op het Ontwerp Projectplan is een nota van beantwoording zienswijzen opgesteld. De indieners hebben hierover ook bericht ontvangen.

Voor de volgende stap in de procedure heeft het waterschap de vastgestelde stukken ter formele goedkeuring doorgestuurd aan Provincie Limburg. Aansluitend wordt het Projectplan Waterwet met bijbehorende stukken, naar verwachting vanaf eind mei 2022, opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode is er een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de plannen.

Ondertussen starten ook de voorbereidingen voor daarna, in de uitvoeringsfase. De Dijkzone Alliantie werkt de plannen verder uit en doet onder meer aanvullende onderzoeken die nodig zijn om de zelfsluitende kering goed te kunnen bouwen.