Het project in Heel


Schermafbeelding 2019-06-06 om 11.14.51

‘Onze Maas, onze veilligheid’. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, provincie en gemeenten, aan sterke dijken in de hele provincie. Door extreme weersomstandigheden gaat de Maas meer water afvoeren. De dijken in Heel zijn daar niet tegen bestand. Daarom versterkt Waterschap Limburg de dijken.

De huidige dijken bij Heel bestaan uit een groene dijk met een korte damwand. De dijken zijn niet stabiel genoeg om Heel ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Bovendien moeten de dijken aansluiten op hoger gelegen grond. De nieuwe dijk wordt niet hoger, maar enigszins breder. Mogelijk kan een deel van de huidige grond niet hergebruikt worden om de stabiliteit van de dijk te garanderen. Dat betekent dat er grond af- en aangevoerd moet worden. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten tevens voorkomen dat er water met zand onder de dijk door kan stromen. Dat noemen we piping.

Er staat dus wat te gebeuren in Heel. Samen met de omgeving ging het waterschap al vroeg in gesprek over de opgave. Welke betaalbare en werkbare oplossingen leiden tot een veilige situatie? En hoe doen we dat, als samenwerkende overheden, op zo’n aantrekkelijk mogelijke manier? Het waterschap voerde flink wat keukentafelgesprekken om alle belangen, wensen en eisen op tafel te krijgen. Met al deze informatie kon het waterschap keuzes maken. Veel wensen uit de omgeving bleken een plaats te kunnen krijgen in het ontwerp. Zo kunnen de tuinen en de achteromweg aan de Pol gehandhaafd worden. Ook aan de Wessemerweg zijn minder gronden nodig dan vooraf ingeschat was. In 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief vast.

De volgende stap was te komen tot een beschrijving van het totale dijktraject en de uitwerking daarvan in een Projectplan Waterwet. Hiervoor is vanaf juni 2019 het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Belanghebbenden konden gedurende 6 weken formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Het waterschap bekeek alle reacties zorgvuldig. Daar waar de zienswijzen leidden tot nieuwe inzichten kon het waterschap de plannen aanpassen. Het Projectplan Waterwet werd ook 6 weken ter inzage gelegd voor het mogelijk indienen van beroep.

Na vaststelling van het Projectplan Waterwet start de uitvoeringsfase. Nu een aannemer is gecontracteerd, wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering. Deze fase brengt ongetwijfeld hinder met zich mee. Dat is niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk. Het is goed wonen, werken en ontspannen in Heel. En dat houden we graag zo.