Het project in Arcen


FotosessieArcen-7-KoppelWandelenHondje

“Onze Maas, onze veiligheid.” Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie. Door extreme weersomstandigheden gaat de Maas meer water afvoeren. We weten dat veel dijken daar niet tegen bestand zijn. Dat geldt ook voor Arcen.

De huidige dijken bij Arcen bestaan uit groene en harde keringen met demontabele delen. Het traject bestaat uit 3 delen:

-        Arcen Noord, bij de Hertog Jan brouwerij en de Proeverij

-        Arcen Midden, waar bewoners direct aan de Maas wonen en het plein bij de Schanstoren

-        Arcen Zuid, bij kasteel Arcen met de kasteeltuinen en de watermolen

Arcen ontvangt jaarlijks honderdduizenden toeristen en is dus een belangrijke toeristische economische trekpleister. De situatie in Arcen is bijzonder omdat in Arcen Noord mogelijk een dijkverlegging gaat plaatsvinden en in Arcen Midden de harde kering door of op de rand van de tuinen van bewoners en bedrijven gaat. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied, zoals bierbrouwer Hertog Jan, de Proeverij, de kasteeltuinen, horeca ondernemers in Arcen Midden en agrariërs.

Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn de huidige dijken of harde keringen met demontabele schotbalken in rap tempo aangelegd. Inmiddels weten we dat ze niet hoog en sterk genoeg zijn om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Daarmee voldoen de dijken niet aan de wettelijke norm. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden om Arcen ook de komende jaren veilig te houden voor hoogwater. Gemiddeld wordt de dijk of harde kering zo’n 1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie in Arcen, afhankelijk van de plek. Het effect in Arcen is dus groot.

Naast het versterken van de dijken is in Arcen ook onderzocht of de dijk verlegd kan worden. Door de dijkverlegging in onder andere Arcen wordt ruimte van de Maas behouden die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen. De dijkversterkingen langs de Maas leveren niet overstroombare dijken op, waardoor de veiligheid toeneemt maar de Maas minder ruimte heeft. Om ervoor te zorgen dat de Maas voldoende water kan blijven afvoeren, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in oktober 2016 besloten om op een aantal plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken. Op donderdag 21 november 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over de systeemmaatregelen.

Er staat dus wat te gebeuren. Want hoe zorgen we voor veilige dijken die voldoen aan alle randvoorwaarden? En hoe doen we dat op zo’n aantrekkelijk mogelijke manier, zodat de beleving van de Maas zo goed mogelijk behouden blijft? Hoe behouden we de hoge cultuurhistorische, ruimtelijke en recreatieve waarden?

Waterschap Limburg ging daarom al vroeg in het proces in gesprek met de bewoners en bedrijven. Samen met de omgeving werd gekeken naar de opgave, de kansen en knelpunten. Er werden informatiebijeenkomsten en ontwerpsessies gehouden. Het waterschap heeft met de bewoners van Arcen Midden gezocht naar een goede oplossing met aandacht voor het gebruik, de toegankelijkheid en beleving van de tuin. De bewoners mochten daarbij zelf binnen de kaders van het waterschap het tracé bepalen.

De plannen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in een voorkeursalternatief (VKA) met een milieueffectrapportage (MER) fase 1. Het VKA en MER zijn ter inzage gelegd zodat de omgeving formeel kon reageren door een zienswijze in te dienen. In samenwerking met Provincie Limburg en gemeente Venlo heeft het waterschap de zienswijzen en het advies van de Commissie  m.e.r. beoordeeld en stelt een Nota van Antwoord op.

Op basis van het voorkeursalternatief wordt het plan ontworpen en onderzocht en wordt na deze fase een Projectplan Waterwet opgesteld. Deze wordt ter inzage gelegd en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Na vaststelling door het waterschap en goedkeuring door de provincie van het Projectplan Waterwet volgt de uitvoeringsfase. Zo wordt een aannemer gecontracteerd en wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering. De uitvoeringsfase zal hinder met zich mee brengen.