Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek


Inleiding

Binnen het HWBP gaat waterschap Limburg de dijkring Arcen versterken. Het is wenselijk voor dit dijktraject de voorliggende kansrijke alternatieven voor dijkversterking in samenhang met ecologisch beekherstel en andere wateropgaven uit te werken. De Lingsforterbeek kruist de waterkering van Dijkring Arcen.

De benedenloop van de Lingsforterbeek voldoet niet aan de functie “Natuurbeek” en de criteria vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water). De natte Ecologische verbinding tussen de Maas en het achterland functioneert niet door barrières voor vismigratie bij de beekmonding en de watermolen.

Projectdoel

Doel

Integrale planuitwerking van de hoogwaterbescherming (dijkring Arcen) en watersysteemopgaven in de benedenloop van de Lingsforterbeek:

 • De waterkeringen voldoen na realisatie aan de normen van 1 januari 2017
 • Het watersysteem is robuust en veerkrachtig
 • De Lingsforterbeek geeft invulling aan haar functie “natuurbeek” en ontwikkelt zich tot een natuurbeek die voldoet aan de KRW-criteria
 • Integrale aanpak beekherstel en hoogwaterbescherming (Dijkring Arcen)
 • Verbetering beleefbaarheid en toegankelijkheid beekdal
 • Doelrealisatie interactief met de omgeving.

Door het realiseren van een robuust en veerkrachtig beeksysteem worden de doelen ten aanzien van de verduurzaming en het klimaatbestendig maken van het watersysteem bediend (NBW, WB21, Deltaplan hoge zandgronden, Nieuw Limburg Peil, Water in Balans ) en wordt tegelijkertijd invulling geven aan de functie Natuurbeek en doelstellingen vanuit de KRW.

Wat gaan we doen?

Globale maatregelen

 • Opheffen barrières voor vismigratie door herinrichting van de beekmonding en de aanleg van een vispassage rond de watermolen
 • Aanbrengen beschaduwing beek
 • Realiseren ruimte voor stroming en morfologische processen
 • Optimaliseren onderhoud (aanleg onderhoud- en/of bereikbaarheidsstrook)

Resultaat

Een integraal ontwerp (voorkeursalternatief) met gecombineerde oplossingen voor dijkversterking en verbetering van het watersysteem.

Resumerend:

 • Integrale oplossing hoogwaterbescherming en robuust watersysteem
 • Verhoogde klimaatbestendigheid
 • Herstelde morfologische en ecologische kwaliteit Lingsforterbeek
 • Herstelde beekmonding in Maas en opgeheven vismigratiebarrières
 • Beekdal beleefbaar en toegankelijk gemaakt

Betrokkenen bij project

Aanwezige actoren:

- Gemeente Venlo

- Waterschap Limburg

- Provincie Limburg

- Rijkswaterstaat

- Bewoners en belanghebbenden


IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond
het project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.