Dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Omgevingsmanager Jaap Spaans staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

  • Waarom is deze dijkversterking noodzakelijk?

We weten dat we door klimaatverandering te maken krijgen met langdurige droogte én met hogere waterstanden van de Maas. Om Baarlo – Hout-Blerick ook in de toekomst veilig te houden, is de dijkversterking nodig. De huidige dijken zijn niet hoog, sterk en stabiel genoeg. De dijken zijn afgekeurd en voldoen niet aan de wettelijke normen.

  • Waarom vindt er in Baarlo – Hout-Blerick een dijkverlegging plaats?

In Nederland is afgesproken om de afvoer van het rivierwater goed werkend te houden. Op dit moment zijn de dijken langs de Maas op meerdere plaatsten overstroombaar. Door dijkversterkingen raakt de Maas gebied kwijt om bij hoogwater water af te voeren. Op verschillende plaatsen wordt daarom gekeken naar een dijkverlegging, opdat we ruimte voor de Maas houden. De verschillende dijkverleggingen op de verschillende plekken samen zorgen dat de veiligheid langs de Maas (van Maastricht tot Rotterdam) gegarandeerd kan worden.

  • Hoe komt het waterschap tot een afweging?

Samen met omwonenden, ondernemers, overheden en andere belanghebbenden bekijkt het waterschap per dijktraject de mogelijkheden. Uiteindelijk worden er keuzes gemaakt, bijvoorbeeld het bepalen van het tracé of het type dijk. Bij de keuze spelen verschillende aspecten een rol te weten: beschermingsniveau (bescherming van opstallen/woningen), rivierkunde (waaronder behoud rivierbed), ruimtelijke kwaliteit, kosten, draagvlak en haalbaarheid. We noemen dit het afwegingskader.

  • Wat gaan we in het gebied merken van de uitvoering?

De aannemer start eerst met werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zullen enige hinder veroorzaken, waarvan u tijdig op de hoogte wordt gebracht. Vervolgens start de realisatie. Het waterschap selecteert via een aanbesteding een aannemer voor de dijkversterking. We vragen de aannemer ruim voordat de werkzaamheden beginnen u in te lichten over de werkzaamheden.

  • Is er een schadevergoeding?

Een dijkversterking kan ingrijpend zijn. Ondanks dat we de plannen en de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk voorbereiden kan de dijkversterking soms schade met zich meebrengen. In sommige gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. We maken regelmatig mee dat iemand meent recht te hebben op een vergoeding. Bij onafhankelijke advisering door de commissie aan het waterschap blijkt echter dat dit niet altijd zo is. Of minder dan verwacht. Om teleurstellingen te voorkomen, informeren we u over de procedures en denken we aan de voorkant graag met u mee.