Grondwater of oppervlaktewater onttrekken


Grondwater is water dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater is het oppompen van dit water om het te gebruiken voor speciale doeleinden. Bijvoorbeeld om landbouwgewassen te beregenen of om de bodem droog te maken voor bouwwerkzaamheden. Hierdoor kan droogte en schade in de omgeving ontstaan. Daarom heeft u meestal een vergunning nodig of moet u een melding doen. Op deze pagina leest u welke regels er wanneer en voor wie gelden.

Via onze digitale vergunningchecker kunt u beoordelen of u aan regels uit de keur moet voldoen voor het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater.

Grondwater onttrekken voor verschillende doeleinden

Het grondwaterpeil bepaalt samen met oppervlaktewater hoe nat of droog het in een gebied is. Er zijn verschillende redenen om grondwater aan de grond te onttrekken. De belangrijkste zijn:

  • Agrariërs pompen vaak grondwater op om hun gewassen te beregenen.
  • Aannemers, bouwbedrijven en particulieren pompen vaak grondwater weg om hun werkzaamheden in droge grond te kunnen uitvoeren. Een tunnel of kelder aanleggen is bijvoorbeeld niet mogelijk als de grond te nat is. Dit noemen we ook wel ‘bronneren’ of ‘bronbemaling’.
  • Ook bij het saneren van de bodem of het grondwater is het vaak nuttig om grondwater te onttrekken.
  • Grondwater wordt door bedrijven gebruikt als grondstof voor hun producten.

Agrariërs: grondwaterputten, open teelt en bedekte teelt

Er gelden regels voor open teelt en bedekte teelt. Daarnaast zijn er speciale regels voor geregistreerde landbouwkundige putten binnen en buiten de verdroogde natuurgebieden inclusief bufferzones.

Regels voor particulieren, aannemers en bedrijven

Wilt u water onttrekken uit een beek, grondwater oppompen voor het beregenen van uw grond of een bronbemaling uitvoeren tijdens bouwwerkzaamheden? Neem contact met ons op voor de benodigde formulieren en uitleg over de bij u geldende regels.

Onttrekkingen: provincie bevoegd

Voor een paar bijzondere grondwateronttrekkingen heeft u een vergunning van Provincie Limburg nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online. Dit geldt voor:

  • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3;
  • onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;
  • onttrekkingen in het kader van bodemenergie.

Onttrekt u oppervlakte water?

Aanleiding: watervraag versus waterbeschikbaarheid

Waterschap Limburg zet zich in om het beschikbare oppervlaktewater op een zo goed mogelijke manier te verdelen. Als gevolg van de afgelopen droge zomers zien we dat de watervraag naar oppervlaktewater groter is dan de waterbeschikbaarheid. Het is dan ook noodzakelijk om meer grip te krijgen op de waterbeschikbaarheid van oppervlaktewater. Om dit ook naar de toekomst toe optimaal in te vullen, is Waterschap Limburg, samen met de LLTB, bezig om het totale watervraag duidelijker in kaart te brengen.

Goede administratie is een noodzakelijke basis

Om te voorkomen dat onze gegevens verouderen en er fouten ontstaan gaan we onze administratie actualiseren. Een goede administratie voorkomt dat wij u brieven sturen die niet (meer) voor u van belang zijn. Bijvoorbeeld de aankondiging van een onttrekkingsverbod in verband met aanhoudende droogte. Wellicht dat u nu al geen oppervlaktewater meer onttrekt. Ook in dat geval vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

Gegevens aanleveren

We vragen u of u nog gebruikt maakt van uw vergunning. Tevens vragen we u om aan te geven waar, wanneer en hoeveel oppervlaktewater u het afgelopen groeiseizoen heeft onttrokken. De resultaten worden gebruikt om onze administratie te actualiseren en voor verdere analyses die ons helpen met het beantwoorden van de vraag hoe we in de toekomst beter met de beschikbare hoeveelheden water kunnen omgaan. Het zou fijn zijn als we uw informatie voor 14 januari 2021 ontvangen.

Hoe lever ik mijn gegevens aan?

Klik op de link hieronder voor het digitale formulier. De informatie die u invult wordt gebruikt om een beter beeld te krijgen over de watervraag uit oppervlaktewater in Limburg. Op basis van de opgave kunnen geen rechten geclaimd worden. De gegevens worden enkel gebruikt voor nadere analyses en onderzoek. Over de uitkomsten van deze analyses wordt u geïnformeerd. Ook de LLTB wordt hierbij betrokken.

Ga hier naar het formulier


Vergunning aanvragen of melding indienen

In de regels over het onttrekken van grondwater en oppervlaktewater staat een aantal verboden. In overleg met het waterschap is het mogelijk om een vergunning te krijgen voor bepaalde onttrekkingen. In een aantal gevallen is geen vergunning nodig en kan volstaan worden met een melding.

Zo vraagt u een vergunning aan

U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket Online. Houd daarbij rekening met een doorlooptijd van acht weken tot zes maanden. Neem voordat u een vergunning aanvraagt contact met ons op. Wij toetsen of uw activiteit haalbaar is en helpen u bij het doen van een complete aanvraag. Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets anders in de vergunning staat.