Keur


In de keur staan regels over wat er wel en niet mag in en rondom het water in Limburg. Met deze regels beschermen we de dijken, sloten, waterstanden en grondwaterstanden bij u in de buurt. Zo mag u bepaalde activiteiten bij het water of een dijk alleen uitvoeren als wij u daarvoor een vergunning hebben verleend.

Op deze pagina staan alle regels die onder de verschillende keuren vallen.

Algemene regels bij keur

Valt uw activiteit onder de algemene regels bij de keur? Dan moet u zich houden aan wat er in deze regels staat, maar hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wel moet u vaak 4 weken van tevoren een melding doen. Dan is dit vermeld in de algemene regels.

Beleidsregels bij keur

Voor de meest voorkomende vergunningen zijn er beleidsregels bij de keur. In deze beleidsregels staat met welke criteria wij uw vergunningsaanvraag beoordelen. Zo kunt u vooraf  inschatten of en met welke aanpak uw initiatief haalbaar is.

Algemene regels bij keur Noord- en Midden Limburg

 • Waterkwantiteit: obstakels en medegebruik
 • Waterkwantiteit: beplanting
 • Waterkwantiteit: recreatief medegebruik
 • Waterkwantiteit: brug
 • Waterkwantiteit: duiker
 • Waterkwantiteit: kabels en leidingen
 • Waterkwantiteit: brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam.
 • Waterkwantiteit: onttrekken van water
 • Waterkwantiteit: bouwwerken, transportleidingen en kabels buiten de kernzone,
 • maar binnen het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewaterlichaam
 • Grondwater: buisdrainage
 • Grondwater:onttrekking voor beregening en bevloeiing voor
 • landbouwkundige doeleinden
 • Grondwater:onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling,
 • proefbronnering of grondsanering
 • Grondwater:onttrekking voor grondwatersanering
 • Grondwater:onttrekking voor overige doeleinden
 • Grondwater:overige drainagemiddelen
 • Grondwater:stuwen en ander peilregulerende werken
 • Grondwater:versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak
 • Waterkering:aanbrengen en behouden van beplanting
 • Waterkering: verwijderen van beplanting
 • Waterkering:plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen
 • Waterkering: bemesten en ploegen
 • Waterkering: plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten
 • Waterkering: uitvoeren van kleine verbouwingen
 • Waterkering: verwijderen van bebouwing
 • Waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek
 • Waterkering:uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het plaatsen,
 • behouden en verwijderen van wegmeubilair
 • Waterkering:aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding
 • Waterkering:recreatief medegebruik
 • Waterkering:onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken en werken

Beleidsregels bij keur Noord- en Midden Limburg

 • Waterkwantiteit: duikers en overkluizingen
 • Waterkwantiteit: bouwwerken en transportleidingen/kabels binnen
 • het profiel van vrije ruimte van een primair
 • oppervlaktewaterlichaam
 • Waterkwantiteit: brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam
 • Waterkwantiteit: versnelde afvoer door (nieuw) verhard oppervlak
 • Waterkwantiteit: onttrekken van water
 • Grondwater: compenseren waterhuishoudkundige gevolgen
 • Grondwater: beregening sportvelden
 • Grondwater: bronbemaling en proefbronnering
 • Grondwater: grondwatersanering
 • Grondwater: industriële onttrekkingen ≤ 150.000 m³ per jaar
 • Waterkering: kabels en leidingen in en nabij waterkeringen
 • Waterkering: bouwwerken
 • Waterkering: wegen
 • Waterkering:milieu-, bodem- en archeologisch onderzoek en bodemenergiesystemen in en nabij waterkeringen
 • Waterkering:ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen
 • Waterkering: profiel van vrije ruimte
 • Waterkering: beheer en onderhoud
 • Waterkering:dijksluitingsperiode

Algemene regels bij keur Zuid-Limburg

 • Kanovaart op de Roer
 • Drainage
 • Meldingsformulier drainage
 • Onttrekking tankwagen
 • Kaart onttrekking tankwagens
 • Meldingsformulier onttrekking tankwagen
 • Plaatsen, behouden, verwijderen lozingsvoorzieningen
 • Meldingsformulier voorziening tot lozing
 • Kabels en leidingen
 • Meldingsformulier kabel & leidingen
 • Bronbemaling, proefbronnering of grondwater en bodemsanering
 • Meldingsformulier grondwateronttrekking tbv bronbemaling en sanering
 • Beregening en bevloeiing landbouw in Roerdalslenk en verdroogde natuurgebieden
 • Meldingsformulier landbouw Roerdalslenk
 • Beregening en bevloeiing landbouw in Zuid-Limburg
 • Meldingsformulier landbouw Zuid-Limburg
 • Infiltratie in relatie met grondwater

Beleidsregels bij keur Zuid-Limburg

Bouwen bij een dijk

 • Wegen en coupures
 • Vrij lozende leidingen
 • Pijpleidingen en drukleidingen
 • Kabels en leidingen
 • Bomen en overige beplanting
 • Bouwwerken
 • Ophogingen
 • Ontgravingen
 • Recreatief medegebruik
 • Beweiding
 • Verlegging of reconstructie van de waterkering

Bouwen bij een beek

 • Oeververdediging
 • Kabels en leidingen
 • Meldingsformulier kabels en leidingen
 • Vrij lozende leidingen
 • Duikers en bruggen
 • Ophogingen
 • Verleggen
 • Bouwwerken
 • Overige werken
 • Wegen en coupures
 • Pijpleidingen (drukleidingen)
 • Bomen en overige beplanting
 • Ontgravingen
 • Recreatief medegebruik
 • Verlegging of reconstructie van de waterkering

Twee keuren

Op dit moment gelden er in Limburg twee verschillende keuren.

 • een keur voor het gebied van Mook tot aan Roermond van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei (Noord- en Midden Limburg);
 • een keur voor het gebied van Roermond tot en met Maastricht van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas (Zuid-Limburg).

De reden dat u met twee keuren te maken heeft, is dat we deze met het fuseren van de waterschappen in 2017 nog niet hebben samengevoegd. We werken nu aan één nieuwe waterschapsverordening die van kracht wordt op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.