Watertoets


Heeft u plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, woningbouw of herstructurering in uw gemeente? Of wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld? Dan bent u verplicht om de watertoets te doen.

Wat is de watertoets en hoe werkt het?

Via het watertoetsloket achterhaalt u welke waterbelangen binnen uw project relevant zijn en welke niet. U kunt verschillende waterhuishoudkundige effecten expliciet meewegen bij nieuwe plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies of gebiedsontwikkelingsplannen.

Het werkt als volgt:

 • Neem vooraf contact op met onze adviseurs voor een oriënterend gesprek of advies op maat.
 • Meld relevante initiatieven en plannen zo vroeg mogelijk bij het watertoetsloket. We bekijken dan welke waterbelangen in het plangebied spelen en welke kansen en knelpunten deze opleveren. Zo nodig overleggen we met de andere waterbeheerders en overige betrokkenen.
 • U ontvangt een pre-wateradvies op basis van de wateraspecten en de gesignaleerde kansen en knelpunten. Hierin staan alvast enkele eisen die gelden voor uw plannen.
 • Als het plan meer vorm krijgt, volgt een wateradvies.
 • We handelen uw aanvraag centraal af samen met de andere Limburgse waterbeheerders. U krijgt dus een advies dat met alle relevante partijen is afgestemd.

Wanneer is de watertoets verplicht en wanneer niet?

U kunt zelf via het watertoetsloket controleren of de watertoets op uw plan van toepassing is en welke procedure geldt. Onze adviseurs adviseren u hierbij graag. Grofweg geldt het volgende.

De watertoets is verplicht bij:

 • Bestemmingsplan
 • Afwijking van bestemmingsplan
 • Structuurvisie
 • Gebiedsontwikkeling, zoals nieuwbouw of herstructurering

De watertoets is wenselijk bij:

 • Beheersverordening
 • Groenstructuurplan
 • Wijkplan of masterplan

Contact voorafgaand aan de watertoets

Neem vooraf contact met ons op voor een oriënterend gesprek of een advies op maat. Zo voorkomt u problemen tijdens de uitvoering van een project of achteraf. Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en de waterbelangen ter plaatse.


Tip

Regenwater afkoppelen is mogelijk in bijna elk plan. Waterschap Limburg en de gemeenten streven ernaar om bij nieuwbouw en herstructurering regenwater volledig af te koppelen. Het water dat daaruit voortkomt wordt vervolgens zoveel mogelijk binnen het plangebied verwerkt.

Externe link