Organisatiestructuur


Waterschap Limburg bestaat uit een bestuur en een uitvoerende organisatie (zie organogram rechts). De uitvoerende organisatie beschikt over een aantal gespecialiseerde programma's en een directie.

Bestuur

Wordt gekozen door inwoners van provincie Limburg. Behartigt de verschillende belangen en neemt de besluiten op het gebied van strategisch en financieel beleid.

Directie

Bestaat uit de secretaris/directeur en twee directeuren. Zij sturen de organisatie aan en onderhouden de contacten met het bestuur.

Programma Watersysteem en –keten

Integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het watersysteem. Gaat wateroverlast tegen en zorgt voor voldoende en schoon en natuurlijk water. Maakt beleid, pleegt onderhoud, verbetert het watersysteem met de aanleg van nieuwe waterwerken zoals regenwaterbuffers en stuwen. Voert hydrologisch en ecologisch onderzoek uit. Adviseert over vergunning.

Programma Waterkeringen

Integraal verantwoordelijk voor het functioneren van dijken. Gaat overstromingen tegen. Ontwikkelt beleid en doet onderzoek naar de status van bestaande dijken. Brengt waar nodig versterkingen aan en legt nieuwe stukken dijk aan. Toetst op welke manier plannen van inwoners, agrariërs, bedrijven en overheden het waterbeheer raken en verleent noodzakelijke vergunningen.

Programma Bestuur en Organisatie

Zorgt voor de beschikbaarheid van noodzakelijke middelen en voorzieningen om het werk te kunnen doen. Is daarnaast verantwoordelijk voor personeel, organisatie, arbeidsomstandigheden, communicatie, algemene en juridische zaken, financiën, kwaliteitsmanagement en control. Handhaaft regels.