Nalevingsbeleid


Waterschap Limburg heeft in het Nalevingsbeleid vastgesteld hoe wij invulling geven aan onze toezicht- en handhavingstaken. Uit het Nalevingsbeleid blijkt dat handhaving niet alleen een sluitstuk is, maar nadrukkelijk als een onderdeel van de hele beleidscyclus moet worden bezien. Toezicht en handhaving zijn instrumenten die bijdragen aan het bereiken van strategische waterschapsdoelen: veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.

Voorkomen is beter dan genezen

Communicatie en samenwerking zijn belangrijke thema’s bij de invulling van de toezicht- en handhavingstaken. Dit komt vooral tot uitdrukking in de in het Nalevingsbeleid opgenomen preventiestrategie: voorkomen is beter dan genezen.

Risico-analyse

Toezicht voeren wij op basis van een risico-analyse. Welke risico’s kunnen wij onderkennen en welke prioriteiten gaan wij op basis daarvan stellen? Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Ook bij het voeren van toezicht speelt communicatie en samenwerking een belangrijke rol. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat bedrijven in overeenstemming met de (bedoelingen achter de) regelgeving werken?

Landelijke Handhavingsstrategie

Bij constatering van overtredingen passen wij de Landelijke handhavingsstrategie toe. Deze komt erop neer dat een te treffen sanctie is afgestemd op de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder.