Kleine investeringswerken, fase 3


Kleine investeringswerken, fase 3

Om de watersystemen in het werkgebied van Waterschap Limburg in stand te houden en aan hun functie te laten blijven voldoen is continue onderhoud nodig. Een aantal van de werken die hiermee zijn gemoeid zijn zodanig van aard en omvang, en worden eenmalig uitgevoerd om het watersysteem voor een lange periode in stand te houden, dat deze als investeringswerken beschouwd dienen te worden.

Projectdoel

Het op orde brengen dan wel houden van de watergangen c.q. watersystemen in het werkgebied van Waterschap Limburg, zodat ze in voldoende mate kunnen voldoen aan hun functie.

Wat is er gebeurd ?

Vuilvangconstructie Roer t.h.v. Burg. Geuljanslaan Roermond
Huidige stapelsteenbezetting is deels verzakt en de drijfbalk annex vuilvangconstructie werkt niet
goed doordat een luwte langs de Roer ontbreekt. Werkzaamheden bestaan o.a. uit het vergraven talud Roer, het aanpassen van de afritconstructie ten behoeve van het verwijderen van drijfvuil uit
de Roer en het optimaliseren van de drijfbalkconstructie.

Aanpassen/herstellen zandvang Bosbeek t.h.v. weg Koezoep Casuop/Herkenbosch
De bestaande zandvang is dichtgeslibd en de houten damwandconstructie is slecht. Werkzaamheden betreffen naast het uitbaggeren van de zandvang, het vervangen van de
damwanden van de zandvang en het verdeelwerk alsmede de beplanting snoeien.

Vlootbeek t.h.v. de weg Huysdijk Montfort
Aanbrengen van ca. 150 meter stapelmuur (ca. 2 meter hoog eenzijdig) en afwerken van het talud
om verdere afkalving van de oever te voorkomen. Uitvoering kan geschieden op/vanaf door
waterschap gekochte strook van ca. 5 meter aangrenzend aan insteek.

Vaste pomplocatie Hemelbeek Elsloo
Bij verhoogde afvoeren van de Maas (1000 ä 1200 mVsec) moet bij de onderdoorgang van de
Hemelbeek onder het Julianakanaal een pomp geplaatst worden om de afvoer van de Hemelbeek te
verpompen naar de Maas. De praktijk laat zien dat dit jaarlijks het geval is. Het uitrijden, installeren
en in stand houden van een mobiele pomp brengt hoge kosten met zich mee. Het voornemen is
derhalve om ter plaatse van de pomplocatie een vaste pompopstelling te maken.

Molenbeek Geulle
De Molenbeek stroomt ter hoogte van de Watermolen van Geulle door de molenvijver, en
vervolgens via een goot door het molengebouw. Het voornemen is om de op de legger opgenomen
omloop via een duiker buiten het molengebouw aan te leggen.

Verflauwen Maaskade Borgharen
In Borgharen is t.h.v. de Schutkolkweg het binnentalud van de Maaskade te steil. Hier dient
regelmatig herstel uitgevoerd te worden. Door verflauwing van het talud tot 1:3,5 over een lengte
van ca. 100 meter kan dit worden voorkomen.

Platsbeek Griizegrubben
Tussen het recent aangelegde BBB aan de Platsbeek en het Vroegoppad is door meandering het talud
van de Platsbeek over een lengte van ca. 300 meter op diverse plekken weg-geërodeerd tot aan het
ernaast gelegen voetpad. Hierdoor komt het voetpad en de hierin gelegen rioolleiding in het
gedrang. Deze uitspoelingen moeten worden voorzien van stapelsteenbezetting.

Vervangen betuining Geul Valkenburg door stapelmuur
Ter hoogte van de Betsy Parklaan in Valkenburg staat over een lengte van ca. 350 meter in de
linkeroever een zeer slechte houten betuining. Deze is aan vervanging toe. De bestaande houten
oeverbescherming wordt vervangen door een ca. 2,5 meter hoge stapelmuur (eenzijdig) en het talud
daarboven wordt aangevuld met grond. Bovenstrooms van de brug over de Geul in de Emmalaan
wordt een vuilvangconstructie, bestaande uit een drijfbalk en een vuilvangkom, aangelegd.

Vastleggen bocht Geul in Wijlre
T.h.v. de Gulpenerweg heeft de Geul zich verlegd tot tegen de provinciale weg. Hierdoor dreigt bij
verdere afkalving de berm van de weg in te zakken. Derhalve wordt over een lengte van ca. 80 meter
in de oever van de Geul een stapelmuur aangebracht.

Zieversbeek t.h.v. Weijerhofweg te Vaals
In de beneden-insteek van het talud van de Zieversbeek staat aan de wegzijde (voor zover nog
aanwezig) een versleten betuining. Over een lengte van ca. 350 meter is het talud c.q. berm hierdoor
op diverse plekken afgekalfd. De versleten betuining zal vervangen worden door een nieuwe lage
betuining en/of stapelmuur met grondtalud om de berm te herstellen.

Herinrichten Hoogbeeksken te Spaubeek
De woningstichting Spaubeek realiseert nieuwbouw aan de Kupstraat in Spaubeek, grenzend aan het
Hoogbeeksken. Hierbij is een herinrichtingsstrook langs het Hoogbeeksken beschikbaar gekomen.
Het Hoogbeeksken wordt over dit traject deels in stapelwerk en deels meanderend heringericht met
een onderhoudspad op de linkeroever. Hemelwaterbuffering van de nieuwbouw zal plaatsvinden
met een overloop op het Hoogbeeksken, inclusief voorzieningen. Daarnaast zijn 2 voetgangersbruggen voorzien voor de bereikbaarheid van particulieren percelen.

Aanpassing inlaat vistrap Walramstuw
Voor het afsluitbaar maken van de vistrap bij de Walramstuw, wordt een spindelschuif aangebracht
in/voor de vistrap. Hierdoor kan de vispassage worden drooggezet tijdens het uitvoeren van
periodieke onderhoudswerkzaamheden door WL.

Buffer Kiësjbomkesweg in Ubachsberg
Door gerealiseerde afkoppelprojecten door de gemeente Voerendaal wordt meer regenwater
oppervlakkig naar de buffer Kiësjbomkesweg afgevoerd. Omdat deze buffer leegloopt op het
gemengde gemeentelijk rioolstelsel wordt een extra buffercompartiment gerealiseerd om RWA en
DWA te scheiden.

Buffer Schutterstraat in Stein
Naar aanleiding van wateroverlast industriepark Schuttersstraat wordt de (regenwaterbuffer)
Schuttersstraat maximaal vergroot binnen het perceel in eigendom van WL.

Leegloop buffer Kinkervoedersweg in Wijnandsrade
De leegloop van buffer Kinkervoedersweg in Vink is geblokkeerd door de aangrenzende
perceeleigenaar. Hierdoor ontstaat bij werking van de leegloop van de buffer wateroverlast op het
aanwezige voetpad en aangrenzende percelen. De gemeente Nuth heeft het waterschap verzocht
om een alternatieve leegloop te realiseren. Hiervoor wordt een grasbaan van ca. 300 m vanaf de
buffer Kinkervoedersweg aangelegd naar het brongebied van de Wijnandsraderbeek.

Betrokkenen bij project

  • Gemeenten binnen het werkgebied van WL
  • Aangrenzende eigenaren
  • Rijkswaterstaat (Julianakanaal)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.