Lob van Gennep


Luchtfoto Lob van Gennep

Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren in de best beveiligde delta ter wereld. Het werken aan onze delta is dan ook nooit af.

Ook in het gebied tussen Gennep en Mook, gelegen aan de rivier de Maas en ooit benoemd als 'Lob van Gennep’, gaan overheden samen aan de slag om de waterveiligheid te verbeteren. Het project Lob van Gennep is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Het gebied

De Lob van Gennep wordt door dijken en hoge gronden beschermd tegen hoogwater vanuit de Maas en ligt op de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas. Er zijn vele landschappelijke kwaliteiten zoals de stuwwal, het Niersdal, de Mookerplas en het Genneperhuis. Er wonen circa 7.000 mensen in de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Tussen deze dorpskernen zijn veel (agrarische) bedrijven gevestigd.

In de Lob van Gennep is een bijzondere situatie ontstaan. Het gebied is als waterbergend rivierbed onderdeel van de Maas, zoals op veel plaatsen langs de Maas in Limburg het geval is. Tegelijkertijd zijn dijken aangelegd die bewoners en bedrijven beschermen tegen hoogwater van de Maas. Als het water hoger komt dan de dijken kunnen tegenhouden, stroomt het gebied achter de dijken over. Als gevolg daarvan treden stroomafwaarts minder hoge waterstanden op. Het waterbergend rivierbed achter de dijken in de Maasvallei, en zo ook dat in de Lob van Gennep, spelen hierdoor een rol bij hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden.

De opgave

De maatregelen leiden tot een verbetering van de huidige situatie voor de volgende drie doelen:

  1. Het verbeteren van de hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep, zodat de kans op overstroming in het gebied kleiner wordt. Dit omvat ook het versterken en/of waar nodig toevoegen van dijken tot in ieder geval de waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar.
  2. Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied om bij extreem hoogwater stroomafwaarts te zorgen voor een waterstandsdaling en daarmee bij te dragen aan de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden.
  3. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de Lob van Gennep. Als we aan de slag gaan voor een betere hoogwaterbescherming, kunnen we het gebied nog aantrekkelijker en mooier maken en de gebruikswaarde vergroten.

Bekijk de projectvideo voor meer uitleg over het project.

Huidige fase: verkenning

Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk zijn in 2019 samen een verkenning gestart. Bij de start van de verkenning in mei 2019, zijn mensen uit het gebied meegenomen in de opgave van het project en zijn ze uitgenodigd om ideeën en oplossingen aan te dragen.

Het gesprek met mensen uit het gebied heeft geleid tot een groot aantal mogelijke oplossingen. Uit die mogelijke oplossingen ziet de Stuurgroep Lob van Gennep dat er drie kansrijk zijn om uit te werken en te onderzoeken in de verdere verkenning. Dat zijn Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening.

Voor deze drie alternatieven gaan we onderzoeken wat de effecten op milieu en leefomgeving zijn ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de huidige situatie, die soms ook wel het nul-alternatief wordt genoemd. Aan het eind van de verkenning, eind 2021, wordt uit deze drie alternatieven het voorkeursalternatief gekozen door de minister.

Meer informatie

Bekijk de projectwebsite voor meer informatie over het project Lob van Gennep. U kunt het projectteam bereiken via info@lobvangennep.nl of telefonisch via 088 - 88 90 354.

Planning

2019 – 2021 Verkenningsfase
2021 – 2023 Planuitwerkingsfase
2024 – 2026 Realisatiefase

De initiatiefnemers

De Lob van Gennep is een gezamenlijk project van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen Aa en Maas en Limburg.

Nieuwsbrief Lob van Gennep

De meest recente informatie en ontwikkelingen leest u in de nieuwsbrieven van de Lob van Gennep. Wilt u maandelijks op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de projectwebsite.