Nieuwsbrief per gemeente maart 2024

Onderstaande berichten zijn de laatste nieuwtjes van de afgelopen maand uit uw gekozen gemeente(s).

Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen zoals bomenlanen of bosranden, voor geleiding op hun vaste vliegroutes. Bij dijkversterking Nieuw Bergen moet een bomenlaan die tevens een vaste vliegroute van vleermuizen is, tijdelijk worden onderbroken om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De aannemer start begin april 2024 met aanpassingen van wegen. Het gaat om de aanpassing van de aansluiting van de Lindenlaan op de Daem van Kekenstraat, om vervolgens de Lindenlaan doodlopend te maken.

De vogels fluiten en het wordt weer langer licht! Met het aanbreken van het voorjaar worden ook de conditionerende onderzoeken voor de verschillende deelprojecten binnen het project Baarlo - Hout-Blerick opgestart. U kunt de mensen van de onderaannemers daarom de komende periode op verschillende plekken in het gebied tegenkomen.

Als we in Well gaan starten met de grootschalige werkzaamheden, moeten we veel gaan graven. Daarom gaan we nu al onderzoeken of er archeologische waarden in de grond zitten. In 2023 is hiervoor al een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd.

De Provincie Limburg heeft de Commissie gevraagd te adviseren over het MER fase 2. Dit advies is onlangs gepubliceerd. De commissie is positief over het milieueffectrapport. De commissie schrijft in het advies dat duidelijk is dat we in Arcen veel aandacht hebben voor oplossingen waarmee negatieve effecten voor omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk worden voorkomen.

In de afgelopen periode zijn er diverse bewonersbijeenkomsten en tuinsessies geweest in Well.

Uitgebreid artikel over de zelfsluitende waterkering in Steyl-Maashoek in vakblad OTAR.

Gebiedsontwikkeling Vierwaarden gaat een nieuwe fase in. In maart en april organiseren we informatieavonden om toe te lichten welke mogelijke oplossingsrichtingen we verder willen gaan onderzoeken.

Eind februari stapte het projectteam samen met raadsleden, leden Algemeen Bestuur en statenleden de bus in voor een excursie door het gebied. Omgevingsmanager Sjoerd Haitsma nam de aanwezigen mee in het verhaal van Vierwaarden en welke oplossingsrichtingen we in de verdere verkenning willen gaan onderzoeken.

Op woensdag 28 februari bezochten ongeveer 120 inwoners van Arcen de informatieavond over de dijkversterking in Arcen. Dijkzone Alliantie, de bouwcombinatie waarmee Waterschap Limburg de een-op-een fase is ingegaan, presenteerde de eerste impressies. Ook werd er meer verteld over de planning.

Waterschap Limburg gaat bij de Geleenbeek tussen de Oude Rijksweg (N276) en de Holtummerweg in Susteren binnenkort aan de slag met beekherstel. De afgelopen weken is de bodem onderzocht op explosieven. Nu dit werk is afgerond, kan het waterschap beginnen met de uitvoering van het project.

Eind vorig jaar zijn diverse plannen voor de dijkversterking, - dijkverlegging en beekherstel in Arcen ter inzage gelegd. Hiervan is de ter inzage legging inmiddels afgerond. We hebben toen ook aangekondigd dat de ter inzage legging van de Gecombineerde ontwerp-omgevingsvergunning Wet natuurbescherming voor diersoorten en gebieden (incl. stikstof) volgt in 2024. Inmiddels is het zover dat ook deze ontwerp-omgevingsvergunning Wet natuurbescherming ter inzage ligt.

Waterschap Limburg gaat nog dit jaar aan de slag met de herinrichting van de Rode Beek tussen Millen en Susteren. Vanwege het internationale karakter is 7 februari een Interreg-subsidie aangevraagd.

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat gaan aan de slag met de herinrichting van de uitmonding van de Hemelbeek in de Maas (gemeente Stein) om te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail via communicatie@waterschaplimburg.nl

Uitschrijven? Gebruik onderstaande link.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief van Waterschap Limburg.